Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 i NBGK på Klemensker Kro onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:00.
Referat som pdf-fil.RegnskabBalanceBudgetMatchregnskabSamarbejdsaftale mellem GGK og NBGK.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og evt. indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at kontingent forhøjes med 200 kr. grundet den anstrengte økonomi i Gudhjem GK, forslaget behandles under punkt 4.
6. Forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Martin Seier Madsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.
På valg er Kim West, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller Andreas Bille Brahe til nyvalg.
Ruth Gjerding og Rolf Laugesen er på valg og modtager genvalg.
8. Valg af revisorer
Fungerende er Ulla Knudsen og Jørn Ole Riis, der begge modtager genvalg.
9. Eventuelt

Referat:
Ad:1 Bestyrelsen forslog Ulla Knudsen som ordstyrer og blev valgt. Samt Sylle Ulderup som referents og blev valgt.
Ad:2 Formand Jakob Friis bød velkommen og henviste til årets beretning på NBGK’s hjemmeside

Jakob fremhæver at 2023 har været udfordret med ”green 15 gate” som har været en torn i øjet for mange. Den har haft det hårdt og fået megen negativ omtale. I 2024 skal vi stå sammen og vende den negative stemning til positiv omtale. Mange mennesker gør meget for klubben. Mange gode klubber i klubben. Alt bliver gjort med hjertet. Vi har en fantastisk klub med 2 skønne baner, i fantastisk unik natur.
Der blive brugt gode kræfter hele vejen rundt. Vi skal tale pænt om vores skønne baner og gode klub. Opfordre alle til at støtte op om matcherne, vær med.

Tak til alle!

Benny fortæller om banens stand. Den er våd, som alle landes baner. Vejret har været imod os. Meget våd vinter, mod en tør sommer. Vandingsanlægget projektet startes så snart jorden tillader det, det er stadig for vådt.
Personale nyt: Ny udlært greenkeeper kommer tilbage til sæsonen.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad:3 Regnskab fremlagt af Kim Westh, er også tilgængelig på NBGK´s hjemmesiden. Der blev spurgt til at matcherne gav underskud. Det er Nordic Golfers der trak sig som sponsor pga. økonomi. NBGK valgte at sponsere. Derudover spisningen til klubmesterskaberne.
Fremover arbejdes der på at sponsere rejser til Sverige pga. de store rejseudgifter der er ifbm. rejser til Tyrkiet fra Bornholm.
Der er ingen penge fra sponsor ifbm. matcherne, kun præmier.

Indtjeninger går til GGK som er ejer og styrer driften samt banens stand og nye tiltag. Vi er lejere. Vi har kun mulighed for arve eller donationer eller lign.
Der er mening om NC forfordeles ift. OC. Her har vi ingen bestemmelse, dog kan vi komme med ønsker. Lejeaftalen ønskes tilgængelig på hjemmesiden. Ja. Hvorfor ikke!

Balancen mangler på hjemmesiden. Den kommer.
Regnskab blev godkendt

Ad: 4-5 Budget fremlagt af Kim Westh
Kontingent forbliver uændret trods varslet stigning med 200 kr. Vi følger øens klubber, som ikke har kontingent stigning i år. Dermed ej heller stigning af banelejen.
Bestyrelsen har valgt i budget under matchudvalget, beløb 25.000kr til medlemspleje, evt. matcher m.m.
Budget godkendt

Ad: 6
PKT: 1: Forslag om nedsættelse af kontingent blev trukket tilbage, da det ikke er NBGK der skal betale kompensation. Ønsket om nedsættelse kom af banens mindre gode stand og åbningstid i løbet af et helt år. Vi kan ikke bestemme over vejrguderne, som har en stor del af grunden til den ”kort” sæson på OC. Men mindre kontingent, mindre baneleje er lig med forringelse af banerne. Dog en god snak omkring emnet. Vi ønsker ALLE en god bane.
Note: Det er ikke klubberne der betaler vandingsanlægget, det er ejerne!

PKT: 2: Hører til under punkt 9. Evt.

PKT: 3: Forslag om medlemsmøder, et om foråret og et om efteråret. Udover generalforsamlingen.
Hvis det skal være medlemsmøder med forslag, skal vedtægterne ændres. Hvis der er tale om orienteringsmøder, ris & ros, info om hvad der forgår (i stedet for at hører 4-5 forskellige svar/meninger), kan gøres uden vedtægtsændringer. God ide. Jakob fortæller om ”Get in the hole” månedsnyhedsbrev på hjemmesiden. Ønskes fra medlemmerne at blive sendt ud på mail også. Her opfordres alle til at komme med input til dette nyhedsbrev.
Der var stemning for medlemsorienteringsmøder maj og september ved håndsoprækning.

PKT: 4: Hører til under punkt 9. evt

PKT: 5: Hører til under punkt 9. evt

Ad: 7: Bestyrelsesmedlem Martin Sejr har trukket sig fra bestyrelsen, Kim West ønsker ikke genvalg. Tak for 5 år, godt arbejde og altid styr på tallene.

Nye kandidater er Susie Uldall Klausen og Andreas Bille Brahe. Begge blev valgt. Godkendt. Ruth Gjerding og Rolf Laugesen modtog genvalg. Godkendt.

Ad: 8: Ulla Knudsen og Jørn Ole Riis, modtog genvalg. Godkendt.

Ad: 9: Emner blandt medlemmerne:

Større kontingent = Bedre bane i øvrigt ærgerligt med droppet samarbejde med Rønne GK!
Gerne svar på mails om ønsker og forslag. Det vil der selvfølgelig kommer fremover.

Vedr. buggy er det suverænt Gudhjem GK der bestemmer og styrer det. Der blev talt en del om buggy til de ældre gangbesværet i klubben. Ikke mindst nævnt Æresmedlem Ejvind Nørregård og hans lille private køretøj som ikke kan gives tilladelse til at bruge. Problemet er primært når banen er så våd, vil de store buggys laver for store spor som tager mdr. før de er væk igen. Der opfordres til at lave en Buggygruppe” på hjemmesiden med oplysninger om behov og ønsker, samt antal. Det vil give et overblik over behovet størrelse.

Ønsker fast starttid på bestemte dage skulle være muligt at booke, frustrerende at det ikke kan lade sig gøre.

Maegård er ved at blive omdannet til træværksted til skilte m.m samt mødelokale. Evt til spillere om vinteren med toilet muligheder.

Begynderudvalg har brug for hjælp, guidning af de nye kaniner på NC og gerne en enkel tur på OC i juli md. Det er mandage fra 16-19.30

Golfbox bør bookes til begynder-, onsdags- og lørdagsgolf. Så ved man der er nogen på banen. Alternativt skulle Golfbox oplyse om vore klubaktiviteter, når greenfee gæster ønsker at booke tid.

Banestatus ønskes bedre info: hjemmeside, facebook m.m

Der kom ros til bestyrelsen også, tak 😊

Matcher er ved at være på plads. Kommer på golfbox. Tilmeld jer!

Super god snak på generalforsamlingen. Det er vigtigt. God og konstruktiv.

Referat v. Sylle Ulderup Hansen