Generalforsamling 27. februar 2019

Klubben afholdt onsdag aften årets generalforsamling med 29 fremmødte medlemmer som deltagere.

Bestyrelsen foreslog Jakob Storm som ordstyrer, som blev valgt uden modkandidater.

Formand Jakob Friis bød velkommen og uddybede sin skriftlige beretning.

Vi har en god klub, og skønne baner. Vi lægger vægt på det sociale, og det sportslige for at gøre klubben attraktiv for nye, som nuværende medlemmer, det ville være fint, hvis vi kunne få flere juniorer til klubben.

Bestyrelsen har fået flere medhjælpere til matchudvalget og har fået lagt et program der sikrer en bedre afvikling af matcherne.

Vi er i en god dialog med KL samt GGK´s bestyrelse vedr. forbedringer og vedligehold af golfanlægget, men det tager tid at få brikkerne på plads.

Formanden kom endvidere ind på den afskrevne Buggy, samt en opfordring til, hvis man skulle have lyst til at hjælpe til på banen, kan man meddele dette til bestyrelsen som vil organisere nogle opgaver.

Formanden kom ligeledes ind på de nye golfregler der har til formål at fremme hastigheden på banen.

Bestyrelsen takker Mads Holm og Jørn Ole Riis for deres arbejde for klubben, Torben Danielsen for flot arbejde som økonomisk vismand, ligeledes en tak til Kim West samt Michael Mortensen for varetagelse af revisorposten.

Allan Juhl nyt æresmedlem

Allan Juhl har gennem årene ydet en ekstraordinær indsats for klubben, derfor indstiller bestyrelsen ham til æresmedlem af NBGK. Den officielle dag for udnævnelsen bliver ved åbningsmatchen på Old Course den 1. april.

Regnskab og budget blev gennemgået, et konservativt budget som blev godkendt af forsamlingen. Kontingentsatserne blev uændrede.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Allan Juhl takkede for udnævnelsen som æresmedlem i NBGK, hvilket blev enstemmigt godkendt af samtlige fremmødte.

Kim Westh
Benny Knudsen


Ved onsdag aftens generalforsamling blev Benny Knudsen og Kim Westh nyvalgt til bestyrelsen.

Da Mads Holm og Jørn Ole Riis ønskede at udtræde af bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Benny Knudsen og Kim West som nye medlemmer hvilket ligeledes blev godkendt af forsamlingen. Torben Danielsen og Jørn Ole Riis bliver nye revisorer hvilket også blev godkendt.

Forslag fra medlemmer: ingen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer forbliver i bestyrelsen.

Under eventuelt blev der diskuteret om løst og fast hvor bestyrelsen fik en god dialog med de fremmødte medlemmer.

En god generalforsamling i en god stemning afsluttedes med rigelig mad og drikke.

Bruno Klithammer, Sekretær