Medlemsorientering

Medlemsorientering i NBGK

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.    –   Arkiv 2017 – Arkiv 2016  –  Arkiv 2014-15


Bestyrelsesmøde den 16. maj 2018

Fremmødte:
Jakob Friis, Mads Holm, Jørn Ole Riis, Sylle Ulderup, Ruth Gjerding, Bruno Klithammer. Afbud Jakob Storm.

JF bød velkommen og orienterede om introkort.
JF orienterede om det nye lovkrav vedrørende Persondata loven. Bestyrelsen blev enige om at lægge info om loven, samt hvorledes NBGK vil håndtere loven, op på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen lægger op til at man på hjemmesiden får et Link som orienterer om banernes øjeblikkelige tilstand så spillere kan orientere sig om eventuelle uregelmæssigheder, lukket bane eller huller, greenkeeper arbejde m.m.

Da klubbens data udstyr er nedslidt, godkender bestyrelsen indkøb af nyt udstyr, Mads Holm står for udvælgelsen af udstyret.

Status og opfølgning fra forrige bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen opfordrer til at man i samarbejde med greenkeeper opretter et frivilligt arbejds hold bestående af klubbens medlemmer til at hjælpe til med at vores bane bliver indbydende, der vil komme et opslag på hjemmesiden.

Frivillige/Bestyrelse match vil i år blive afholdt d.30/6 kl 1400 med efterfølgende spisning, bestyrelsen udsender invitationer til de berørte.

Jakob Friis orienterede om mental trænings aften i samarbejde med Gary,
Kurset kan stærkt anbefales og bestyrelses vil undersøge om der kan komme endnu et kursus.

Nyt fra Udvalg

Bruno Klithammer orienterede om bestilling af navne til Hole in One og Klubmester tavlerne, disse vil komme op så snart de ankommer fra leverandør.

Regel udvalg, kurser i de nye golfregler vil blive afholdt i slutningen af særsonen for ikke at skabe for stor forvirring mellem nye og gamle regler.

Begynder udvalg, Ruth Gjerding orienterede om begynder udvalgets arbejde. I  skrivende stund har vi 13 – 14 begynder ud af 23 tilmeldte, Ruth holder møde med repræsentant fra DGU vedrørende begynder træning.

Match udvalget, matcher forløber tilfredsstillende.

Junior udvalg, Sylle Ulderup orienterede om arbejdet med juniorerne Hjemmesiden er opdateret med info om Junior afdelingen.

Hold/elite, Mads Holm orienterede om at Serie 1 hold mangler og Mads H vil undersøge om BGK og NGK kan stille hold.

Økonomiudvalg, Jørn Ole Riis gennmegik regnskab som følger budgettet – regnskabet ser fornuftigt ud.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 15/9 2018

For referat Bruno Klithammer


Bestyrelses møde 14. marts 2018

Fremmødte
Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Mads Holm (MH), Jørn Ole Riis
OR), Sylle Ulderup (SU), Ruth Gjerding (RG), Bruno Klithammer (BK).

Formanden (JF) bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde og
orienterede om proceduren ved bestyrelsesmøder. Medlemmer sender
deres konto nr. til Torben Danielsen, til brug for udbetaling af kontor
penge. Desuden blev der orienteret om brugen af introkort til
medlemmer af bestyrelsen.

HIO og KM tavler i klubhus opdateres af BK.

Frivillig / hjælper match 30/6 2018 kl. 1400.med efterfølgende spisning,
spilleform fastlægges af JS mfl. som vælger underholdende matchform
som udsendes på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen planlægger en arbejdsdag for frivillige hvis der viser sig
behov for det, OR tilrettelægger projektet.

Vedr. Mentaltræning
JF har aftalt med Gary at han (Gary) sætter en dato op, alle
interesserede kan deltage.

Klubbuggy kører på sidste år derefter overdrages den til Golfbanerne
efter at være afskrevet.

Der var en drøftelse om udvalgsformænd skulle have en klub e-mail
adresse, hvilket blev forkastet da man ønsker at beholde sin egen email
adresse.

Begynder udvalg : RG afholder orienteringsmøde 31. april, RG
orienterede om tiltag: Allan Juhl står for regler og Gary står for praktisk
træning. Hvis man ønsker at begynde på golfspillet skal man kontakte
RG.
Vedr. Golfens dag, der var stemning for at framelde arrangementet
grundet match på banen samme dag 22/5-2018.

Match udvalg : JS orienterede om match udvalgets arbejdsgang.
Der er planlagt 11 matcher, hvoraf 6 bliver som gunstart og de
resterende 5 bliver afviklet med løbende start.
Enkelte matcher er blevet flyttet, de involverede sponsorer er blevet
orienteret. Åbningsmatch er sat til 7/4-2018 – datoen kan dog udsættes
hvis banen ikke er klar til spil.
Match program er klar og bliver lagt op på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen fastholder match-fee bibeholdes på kr 60,-

Bestyrelsen tillader brug af Buggy i forbindelse med alle klubbens matcher.
Abbacus turnering er blevet fravalgt af bestyrelsen.

Hold og elitehold ikke tilrettelagt, afventer snarligt møde i udvalget.
Junior udvalg : SU orienterede om juniorspillere der deltager i Stjernegolf på
Himmerland. Der blev orienteret om Junior match program, samt aftale med Gary
vedr. Junior træning. SU har kontakt til øens øvrige klubber vedrørende juniorer.

Økonomi: Ingen bemærkninger
Regel udvalg : BK påtager sig formandsposten for regel udvalget.
Der vil blive regel kurser sidst på sæsonen i 2018 for alle interesserede, så man er rustet til
det nye regelsæt som indføres i 2019.

Næste møde 16. maj kl 1830.


Generalforsamling den 22. februar 2018 – se selvstændig side