Medlemsorientering

Medlemsorientering i NBGK

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.
Arkiv 2918Arkiv 2017 – Arkiv 2016  –  Arkiv 2014-15


Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2019

Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer.

Formanden (JF) bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde indledte mødet med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen Kim West og Benny Knudsen velkommen.

Formanden orienterede om hvilke arbejdsopgaver som bestyrelsen skulle varetage.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger.
Begynderudvalg ( Ruth Gjerling )
Matchudvalg  ( Jakob Storm )
Hold og elite  ( Kim West )
Juniorudvalg ( Sylvia Ulderup )
Bane og Regeludvalg ( Benny Knudsen )
Økonomi ( Kim West)
Sekretær ( Bruno Klithammer )

Formanden orienterede om introkort der vil blive modtaget snarest.

Bestyrelsen drøftede Golfens Dag 28/4, som vi i 2019 deltager i. Ruth havde bestilt flyers, yderligere vil gæster kunne komme ud og prøvr at spille mellem kl. 1300 – 1500 samt låne udstyr af klubben invitationsbreve vil blive omdelt til åbningsmatchen. Det foreslås at der bliver spillet scramble, formatet vil blive lagt på hjemmesiden

Jakob Storm informerede vedrørende udvalgets planering af turneringer i år har man 7 medhjælpere som vil gøre en effektiv indsats ved afvikling af matcher. JS opfordrede bestyrelsen til at bestyrelsesmedlemmer der deltager i matcher skal stå for præmieuddeling, hvilket bestyrelsen accepterede.

Åbningsmatch New course søndag 14/4 kl. 0930
Åbningsmatch Old course søndag 21/4 kl. 0900
Match program er klar og er lagt op på klubbens hjemmeside.

Hold/elite
Kim West orienterede om kommunikationen mellem klubberne på Bornholm, har overvejelser om at udsende et velkomstbrev til deltagere vedrørende forplejning m.m.
Klubben havde i lighed med tidligere modtaget en regning kr 10.000,- fra Golf Bornholm.

Junior
Sylvia Ulderup prøver at finde nye juniorer, Sylvia / Gary vil brainstorme på problemet med for få flere juniorer, hvorledes kan man øge interessen blandt de unge for golfsporten.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at involvere skoler og idrætsforeninger at prøve at spille, Sylvia prøver at snakke med Gary vedr. Aktiviteter for skoleelever.

Bane/regel udvalg.
Benny Knudsen orienterede om hvorledes man prøver at tilpasse banerne det nye regelsæt, han har sammen med greenkeeper gennemgået banerne og står for gennemførsel af tilpasningen, Benny præsenterede tegninger af de nye læskure, en tiltrængt forbedring, ligeledes vil pavillonen ved teested hul 1 blive fjernet da det ikke kan betale sig at restaurere denne. Bestyrelsen vil opfordre bane ledelsen at etablere en arbejdsskade forsikring som skal dække eventuelle skader ved frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har besluttet at opsætte en tavle med klubbens æresmedlemmer hvor øvrige klubmestre og hole in one medlemmer er placeret, Tavlerne vil blive opdateret i starten af foråret, Bruno vil iværksætte dette.

Frivillig / hjælper match 7 september 2019 med efterfølgende spisning nærmere.
information om arrangementet senere.

Vedr. Mentaltræning
JF vil i lighed med sidste år aftale med Gary, at han (Gary) sætter en dato op, alle interesserede.

Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde ons 15/5 kl 1830 ( Bruno Klithammer (sekretær)


Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Til stede: Sylvia Ulderup, Ruth Gjerding, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer. Formanden (Jakob Friis) bød velkommen og  orienterede om at introkort nu ligger shoppen til afhentning, samt at kontor penge nu var udbetalt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Gary vil afholde et mentaltrænings arrangement d. 17/6. Nærmere information vil blive opslået på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at deltage.

Kim West gennemgik matchproportioner, hvor der vil ske ændringer. F.eks retningslinier vedrørende modtagelse af præmier. Beslutning om præmie til bedste bruttoscore, for at belønne en god runde. Bestyrelsen anbefaler at der ved turneringer med over 69 deltagere vil man som hovedregel opdele i 4 rækker.

Begynderudvalg
Ruth orienterede om Golfens Dag som blev gennemført med et meget begrænset antal deltagere. Bestyrelsen overvejer at droppe deltagelse i lignende arrangementer, næste år.

Vedr. Hjemmeside så mangler der nogle 2019 opdateringer. Allan Juhl vil blive kontaktet for at uploade nye opdateringer.

Baneudvalg
Vedrørende medhjælper dag så vil der komme et opslag på hjemmesiden med yderligere detaljer. Starter huset på Old Course vil blive fjernet uge 21. Nyt start hus er blevet sponsoreret med kr. 5000,- af “Lille Peer”. Da den estimerede pris vil være ca. Kr. 10000,- vil bestyrelsen forsøge at skaffe sponsor til de resterende kr. 5000,-  Hvis det ikke lykkes vil bestyrelsen financiere det resterende beløb.
Ny baneguide inkluderer begge baner. Gary er i gang med at opmåle de forskellige huller. Endvidere er man igang med opsætning af nye scorekort – sponsorer mangler at blive opdateret, hvilket baneudvalget overlader til Carsten.

Matchudvalg Jakob Storm
Alle medhjælpere i udvalget har været igennem opsætning af skilte mv. I forbindelse med matcher. Så alt skulle fungere ved de kommende matcher, da der har været lidt forvirring om hvor de forskellige skilte var placeret. Et forslag om at opsætte skilte om aftenen før match blev afvist af bestyrelsen, grundet greenkeeper arbejde om morgenen før match start.

De nye regler vedrørende EDS kan foretages hver eneste dag. Bestyrelsen beder Allan Juhl om at opdatere de nye bestemmelser på hjemmesiden.

Kim West økonomi – Intet at bemærke

Juniorudvalg Sylle
Hjemmesiden er opdateret og er up to date. Udvalget arrangerer turen til Stjernegolf i Horsens. For at få flere juniorer til at starte på golf, har træner Gary udarbejdet en A4 folder til skoler, forældre  og andre der kunne have interesse for junior golf. Af andre ideer prøver udvalget med arrangementer, som Familiegolf og distrikts tuneringer.

Hole in 1 og klubmester tavler vil blive opdateret snarest og i forbindelse med Øjenklinikkens turnering den 30/6 vil Allan Juhl officielt modtage sit æresmedlemskab. bestyrelsen vil i samme anledning afsløre en æresmedlems  tavle, og bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op på dagen.

Næste møde 14.8.2019 kl 18.30 /Bruno Klithammer Sekretær