Medlemsorientering

Medlemsorientering i NBGK

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.
Arkiv 2018Arkiv 2017 – Arkiv 2016  –  Arkiv 2014-15

Bestyrelsesmøde den 17.11.2021

Deltagere:

Jakob Friis (JF), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW), Kenneth Knudsen (KK)

Ikke til stede:

Sylle Ulderup Hansen (SU)

1. Gennemgang af sidste mødereferat – herunder gennemgang af udeståender  

2. Formand

Ny næstformand i NBGK er Benny Knudsen

Hvad er kriteriet for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem i NBGK og æresmedlemmets rettigheder – JF laver et udkast til næste BM

23. marts 2022 Generalforsamling

3. Begynderudvalg

Begyndere fra sæsonen 2021 spiller hver mandag kl. 10 – dejligt at de er blevet så galde for golfen.

Begyndertræning starter allerede januar 2022 i indendørscentret.

Udendørs opstart er den 16. april 2022

Gavekort for sæsonen 2022 kommer snart på Facebook

Rekrutteringsansvarlig i NBGK er RG

4.Junior udvalg

5.Matchudvalg

BK overtager efter Jakob Storm – tak til JS for hans indsats henover de sidste par år.

Sportsudvalget har besluttet, at der fremadrettet er brugerbetaling for de rejsende hold.

Holdleder for seniorholdet som deltager i divisionsturneringen er Klaus Juhl.

Matchkalendere synkroniseret med de andre klubber.

Sponsorer er kontaktet og alle er på plads til næste år.

6. Handicapudvalg

7. Baneudvalg

Mark og Co. er startet forfra på hul 15 med varmebehandlet jord, nyt græs mv. – vi krydser fingre for at green 15 er klar i maj 2022, naturligvis afhængig af vækstvilkår mv.

Der bliver trukket propper op af Greens igen til næste år – det fungerer!

8. Næste møde(r)

BM møder i 2022: 8. marts, 11. maj, 17. august og 16.november

Referent: KK


Bestyrelsesmøde den 18.8.2021

Deltagere:

Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW), Kenneth Knudsen (KK)

Ikke til stede:

Sylle Ulderup Hansen (SU)

1. Gennemgang af sidste mødereferat – herunder gennemgang af udeståender  

2. Formand

Der har været forespørgsel på om mænd kan deltage i næste års Pink Cup, og der foreligger en mulig sponsor.

RG har bolden ift. næste års match, og det er faktisk et stort arbejde ift. ansøgning, præmier mv., men ekstremt positivt hvor stort vores bidrag til kræftens bekæmpelse blev.

GF gik godt – også den ekstraordinære…

3. Begynderudvalg

Afslutningsmatch den 10. oktober

4.Junior udvalg

Ikke til stede

5.Matchudvalg

KW og Allan Juul har styr på Klubmesterskaber.

Matchudvalg kører på skinner og JS er tilbage som ansvarlig for udvalget.

Matchproportioner skal gennemgås igen og skal måske være statiske – følgende forsøges efterlevet:

  • Sponsors ønsker skal så vidt muligt opfyldes.
  • Blanding af kanonstart og løbende start
  • Hensyntagen til matchansvarlige, inkl. Præmieoverrækker ift. startliste og start på huller i nærheden af klubhus

Matchlister er overgået til bestyrelsen – ergo det foregår efter random princip… dog med hensyntagen til matchansvarlige, præmieoverrækkelser og sponsor.

Alle i bestyrelsen skal fremadrettet kunne lave startliste – CH bedes om at give startliste og blokering af baner tilladelse.

BK opsætter en nøgleboks til Maegaard, så bestyrelse og matchansvarlige altid kan tilgå vores materiel.

JS/JF står for medhjælper matchen som afholdes den 12. september. Spilleformen er Texas Scramble.

6. Handicapudvalg

Formand for udvalget er KW 

7. Baneudvalg

Tørke i 2021 har og giver problemer for Mark P og Co. Derudover er vandingsanlægget hullet som en si og de slås med en nedslidt maskinpark.

HUL 15  bliver ikke klar i 2021.

Propper af Greens igen til næste år – det fungerer!

8. Næste møde(r)

13.10.2021 og 17.11.2021

Referent: KK


Generalforsamling 2021 i Rø selskabslokaler
Klubben afholdt tirsdag d. 22. juni 2021 årets generalforsamling med 11 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent
2.Beretning om klubbens virksomhed
3.Fremlæggelse af regnskab
4.Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2021
5. Forslag fra bestyrelsen
5.1 Vedtægtsændringer vedlagt
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jakob Friis, Sylvia Ulderup og Benny Knudsen modtager genvalg.
8. Valg af revisorer Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtager genvalg.
9. Eventuelt

Ad1: Bestyrelsen forslog Jakob Storm som ordstyrer og blev valgt.

Ad2: Formand Jakob Friis bød velkommen og henviste til årets beretning på NBGK’s hjemmeside.
2020 med COVID-19 som medspiller, har heldigvis ikke haft negativ indflydelse på golfsporten i NBGK, tværtimod. Klubben fik afviklet gode matcher, socialt samvær i klubben, som prioriteres højt, trods afstands krav og forsamlingsforbud m.m. 
I klubben er der godt samarbejde, frivillige kræfter som værdsættes meget, der er plads til flere frivillige som naturligvis belønnes med samvær og lidt godt til ganen 😊

Der arbejdes hele tiden på nye tiltag, forbedringer på banen samt omkringliggende arealer. Dette gælder både for vinter og sommer faciliteter. I 2020 kom der nye skurer på tee 1, renoverede bade faciliteter, P-pladsen er fornyet. Godt arbejde! – Formandens beretning blev godkendt.

Ad3: Regnskab fremlagt af Kim Westh (bilag udlv til forsamlingen) og godkendt. Tilgængeligt på NBGK’s hjemmeside

Ad4: Budget fremlagt af Kim Westh og godkendt. Medlemskontingent forbliver uændret 2021. Tilgængeligt på NBGK’s hjemmeside.

Ad5/6: Forslag til drøftelse i forsamlingen: Kan familie spille i samme bold til matcher? Forsamlinger lader bestyrelsen bearbejde forslag og evt regelsæt hvis nødvendig.

Ad5.1: Vedtægtsændringer gennemgået for forsamlingen. Bl.a er vedtægterne ændret til et nutidigt sprog, opsigelse af medlemskab pr mail m.m. Generalforsamlingen var ikke endelig beslutnings dygtige, derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved klub ophør/nedlæggelse vil evt. formue/overskud tilgå DGI Bornholm, ikke DGU. Forsamlingen havde ikke nogen kommentar til fremlagte. Vedtaget på generalforsamlingen, alle stemte for!

Vedtægtsændringer er tilgængeligt på NBGK’s hjemmeside. 

Ad7: Jakob Friis, Benny Knudsen og Sylle Ulderup modtog genvalg.

Ad8: Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtog genvalg.

Ad9: Emner i forsamlingen: 
Vognparkens sæsonstart med flade batterier, dermed mangel på biler til de ældre spillere.
Der ses på bedre forhold til vintergolfer og der skal tjekkes ifbm frostsikre steder hvor der er brug for vand.
Markedsføring af de to klubber.
Lidt til vending på de nye river.

Ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli kl. 13.00 på Møllan

Generalforsamlingen sluttede med mad og drikke.

Referat v Sylle Ulderup Hansen


Bestyrelsesmøde den 19. maj 2021

Deltagere: Jakob Friis (JF), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW) , Sylle Ulderup Hansen (SU), Kenneth Knudsen (KK)

Ikke til stede: Jakob Storm (JS)

1. Formand (JS)

Gennemgang af sidste mødereferat herunder gennemgang af udeståender  

Generalforsamling afholdes den  22.06.2021på Restaurant Rø. Tilmelding skal ske på gf@nbgk.dk uge før, dvs. den 15.06.2021

Vedtægts gennemgang og ændringer til GF foretages af JF

GH (Gary) vil afholde træningssamlinger for alle spillere som er inde over NBGK’s hold, dvs. dem som repræsenterer NBGK.

GH har bolden.

2. Begynderudvalg

Der er 23 nye spillere ift. sæsonen 2021, hvilket er superflot.

Der møder typisk 10-18 spillere om mandagen, og ca. 8 hjælpere + RG

GH har lavet træningsprogram for begynderne og alle med HCP 36 eller derover.

Der startede 5 til spillere til sund golf, men der er desværre kun 1 tilbage.

Der er 5 familier til GH’s familiegolf projekt.

3. Junior udvalg

Der er ca. 10 juniorer, hvor 7 af dem skal spille i NGK i weekenden hvor der er er 8 spillere tilmeldt – den sidste er fra BGK.

GH tager kontakt til skolerne for undervise og tiltrække nye medlemmer til golfsporten, hvilket værdsættes af NBGK’s bestyrelse.

4. Matchudvalg

Ryder Cup mod Ishøj den 4. og 5 juni – super flot og spændende arrangement som KW har fået stablet på benene.

HOI og klubmester tavler er ajourført.

BK har overtaget ansvaret for matchudvalget temporært  – afløser JK som dog bistår BK om nødvendigt.

Medhjælper match forventes afholdt den 11. september.

Der er indkøbt mikrofon som kan anvendes ved præmieoverrækkelser og af Benjamin i restauranten, hvis han ønsker det.

Klubmesterskaber bliver afholdt som normal klubturnering – de nærmere betingelser tager KW sig af.

Startlister til vores matcher udarbejdes af BK sammen med CH.

5. Handicapudvalg

BK har undersøgt mulighederne for handicapregulering når der spilles med lejeforbedring. Det er dog en betingelse at der spilles fra græs og til rigtige greens – der må være max. 2 midlertidige greens og det skal være med standard hulstørrelse.

6. Baneudvalg

Der er indført en lokal regel på hul 4 og hul 5 med spilhastighed i fokus. Lokalregler skal ind forbi DGU for at godkendes,  hvilket BK har sørget for – reglen er godkendt og implementeret.

Der er foretaget diverse forbedringer i løbet af vinteren på Old Course. Der er bl.a. andet fjernet træer og fritlagt en række klipper som får banen til at stå ”knivskarpt” til sæsonen – flot arbejde af Mark P. & Co.

Inden længe kommer der ”Next tee” skilte op, som bør gøre det nemmere for greenfee gæsterne.

Ring på klokke skilt på hul 8 mangler

7. Økonomiudvalg

Budgettet revideret og godkendt

8. WWW, Golfbox, Nyhedsbreve m.v.

Vejledning for brug og hvem der har ansvaret for klubbens mail adresser er implementeret.

Referent: KK


Bestyrelsesmøde den 3. marts 2021

Deltagere:
Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW), Sylle Ulderup Hansen (SU, Kenneth Knudsen (KK)

Referat og udeståener 
JF gennemgik kort sidste referat og fulgte op på udeståender

Begynderudvalg
5. april kl. 14 er introduktionsdag – der er tilmelding grundet Covid restriktioner – pt. er der 6 tilmeldinger og vi håber på mange flere. 

Der afholdes introduktionsdag til familiegolf lørdag den 3. april kl. 10 – 12.

Vi har et samarbejde med DGU, NBK, BGK og NBGK “Sund med Golf”. Introduktionsdag i alle klubber er lørdag den 17 april kl. 10. “Sund med golf” henvender sig til folk med en kronisk lidelse.

Begyndertræning er hver onsdag kl. 10 – 11 eller kl. 17.30 – 18.30.

Juniorudvalg
Træning & spil hver onsdag  fra kl. 15.00 – 17.30, samt lørdag fra 10.00 – 12.00.

Opstart forventes at blive den 4. marts

Nordbornholmsgolfklub.dk/juniorgolf/ er opdateret med de arrangementer der allerede foreligger for 2021.

Der har overhovedet ikke været indendørstræning pga. Covid-19

Matchudvalg
Årets matcher er opdateret og kan ses i Golfbox.dk/klubkalender og vores egen side under matchprogram.

Årskalender for alle øens matcher kan findes samme sted i PDF-format.

Handicapudvalg
Vi har nedsat et Handicapudvalg bestående af BK, JF og KW, hvor sidstnævnte er formand.

Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er praktisk muligt efter runden og gerne inden midnat, således at den kan indgå i en udregning af den daglige PCC (Playing Conditions Calculation).

Den enkelte golfspiller behøver ikke bekymre sig om de tekniske udregninger i systemet – det bliver håndteret automatisk.

Baneudvalg
Baneforbedringer:

Green på hul 15  er omlagt og træerne fjernet og på hul 7 er venstre side ryddet.

Miljøstyrelsen har pålagt at pesticide forbruget skal minimeres, hvilket kan betyde flere uønskede plantevækster end forgående år.

Primo april trækkes propper op af greens – 2 cm. propper – hvilket der skal bruges x antal frivillige til.

Next tee skilte sættes op på alle huller

Old Course forventes åbnet sidst i april.

Næste møde:19. maj – kl. 19.

Generalforsamling forventes afholdt primo juni


Bestyrelsesmøde den 11.november 2020

Deltagere:
Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW), Kenneth Knudsen (KK)

Ikke til stede:
Ulderup Hansen (SU)

Referat og udeståener 
JF gennemgik kort sidste referat og fulgte op på udeståender

Vedtægtsændringer 
Vi gennemgik kort ændringsforslag fra BK og KK – KK fremsender endeligt forslag

Match bestemmelser 
Vi gennemgik kortændringsforslag – BK fremsender endelig forslag

Match kalender 
Match kalenderen for 2021 er allerede på plads, hvilket er usædvanlig hurtigt. Flot arbejde af CH, BK og KW.

Opgavefordeling 
BK overtager matchudvalget og dermed også hvervet som næstformand.

JS  overtager HOI opgaven og har allrede sørget for ny sponsor.

BK oplyste at vi skal have et handicapudvalg, hvorfor et nyt udvalg blev oprettet bestående af JF, BK og KW

Ny sponsor
Wild Destillery Bornholm ved Henrik Nerst er fremadrettet HOI sponsor i NBGK – der er fremstillet en fantastisk flot flaske Gin.

WWW
Alle områder skal gennemgå deres eget område og få ændret det der skal ændres til sæsonen 2021

Økonomi
KW kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om årets regnskab da han mangler diverse fra CH. Det forventes dog at være tæt på at balancere.

Budget for 2021 sendes til bestyrelsen når det foreligger.

Baneudvalget
River, boldvaskere og skraldespande – udgift ca. 15 tkr. – opsættes til sæsonen 2021

Ny green på hul 15, Old Course – arbejdet er i gang

Nye initiativer til 2021 er Padle Tennis (2 baner) og en  Multibane til fodbold  

Højtaler anlæg ved præmieoverrækkelse indkøbes – pris 800 – 1.000 kr. 

Rengøringsstation bliver renoveret – en ny løsning koster i omegnen af 100 tkr.

Begynderudvalget
Vi fastholder gavekort løsning til sæsonen 2021 og tager initiativ til et samarbejde mellem klubberne ift. ”Sund med Golf”, som er et forsøg på at få personer med kroniske lidelser til at spille golf.

Diverse
NBGK masters holdes ikke i 2021 – vi giver et ekstra tilskud til klubmesterskaberne i stedet.

Medhjælperfest for næste sæson afholdes 11.september 2021

Julematch aflyses pga. Covid-19

Generalforsamling og næste bestyrelsesmøde – datoer
Generalforsamling: Dato 3. marts 2021

Næste bestyrelsesmøde: 3. februar

Referent: KK

 

Bestyrelsesmøde den 19.august 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW)  Kenneth Knudsen (KK)

Matchudvalget (JS): Svært at tilfredsstille alle i matcherne ift. boldsammensætning. Det sociale vægtes højt af bestyrelsen og det skal  være således at vi kan lade Golfbox styre, og ikke skal manuelt sidde og rette startlisten til.

Vi evaluerer efter sæsonen – et forslag kunne være A+B og C+D evt. i NBR matchen.

Sponsor bestemmer matchform og om det skal være kanonstart eller løbende start.

Vi holder fast i lukket Leaderboard

Matcherne kører godt… Matchudvalget fungerer!

KW påpegede at en trend, hvor der ikke lukkes hurtigere spillende spillere igennem oftere ses i matcher mv. – vi vil forsøge med ”Marshall” vogn til torsdagsherrer og hvis det bliver en succes vil vi overveje det i matcherne fremadrettet.

KW er blevet kontaktet af Ishøj som ønsker at spille Ryder Cup mod NBGK den 4-6 juni 2021 – middag lørdag aften. Dejligt initiativ og KW holder kontakten varm og står for projektet. Tanken var så at NBGK skal til Ishøj i 2022.

Medhjælper match den 6. September – flot personlig indbydelse udsendt af RG. RG og SU har ansvaret for matchen.

Evaluering NBGK Masters:Stor succes, som formentlig gentages i 2021 – dog skal det spilles Texas Scramble i stedet for Mexican Scramble, hvilket bør give en mere fair holdsammensætning. Næste år opkræver vi matchfee

Økonomi (KW): 280 medlemmer fra starten af  året – pt. 316 medlemmer i NBGK. Økonomien er sund, men hvor vi lander resultatmæssigt er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Baneudvalget (BK): Kæmpe ros til BK Entreprise (Bjarne, Ulla og Benny Knudsen) for diverse renoveringsprojekter hen over året – klubbens medlemmer bør være taknemmelige over den indsats de ligger.

Baderum, starterskure, nye ladestandere, P-plads (endnu ikke helt færdig) er bare eksempler på projekter som ovenstående personer tager ansvaret for.

Af nye projekter som der kigges ind i en ordentlig rengøringsstation, om muligt også til vinterrengøring (JF) og nye HIO /Klubmester tavler

Det blev besluttet at NBGK bruger ressourcer på at sætte boldvaskere og skraldespande op på dametee (Old Course).

Kratluskerne er stadigvæk aktive, hvor 4 personer har meldt sig men hvor det primært er Poul Henning Jensen, som har trukket igennem hele året og har gjort en kæmpe indsats ift. fintuning af områderne som Mark P og hans personale ikke har tid til (område omkring vandløb, skovbryn, klippe fremspring mv.)

BK arbejder på at få indført en lokal regel på hul 4 og hul 5 med spilhastighed i fokus – BK taler med Mark P.

Lokalregler skal ind forbi DGU for at godkendes, hvilket BK sørger for.

Begynderudvalget (RG): 14-16 nybegyndere, hvilket er super godt. Der spilles skiftevis på Old Course og New Course. Mandagsgolfen fungerer super godt og nybegynderne føler sig godt tilpas og ”nurset” om af RG, hvilket er vigtigt for at fastholde interessen for golfsporten.

Regelbøger til de næste mange år (400 stk).

Juniorudvalget (SU): Træning fra 15-17:30 onsdag og lørdag med forældre fra 10-12 Klubturnering kører og afslutning forventes afholdt i NBGK. 43 juniorer i alt betaler kontingent, men det er desværre ikke alle der er lige aktive – men antallet er superflot.

Afslutning afholdes den 3. Oktober – Mexican scramble

Tilskud og samarbejde(JF):

Lokale tilskud på ca. 35 tkr.

DGU repræsentantskabsmøde 12.sept. – JF deltager og måske KW

Hjertestarter mangler batteri – JF har bestilt nye batterier. BK foretager batteriskiftet og tester at det fungerer efterfølgende.

WWW og mail (KK): www burde redesignes – info vedr. gængse ting som Buggy leje, starttider mv. bør være nemt tilgængelige. Buggy leje mv. kan opsættes i golfbox og vi bør se på mulighederne for at gøre ”kunderejsen” nemmere/smartere.

Hole In One tavle og Klubmester tavler bliver ajourført efter klubmesterskaberne.

Det blev aftalt af KK forsøger at finde en NBGK HIO badge ting, tilsvarende NGK.

Mailadresserne blev genemgået og en række af mail adresserne nedlægges. KK laver en vejledning til hvordan mailen tilgås og evt. en kort ”politik” for hvordan vi bør gøre ift. skiftende ansvarlige for funktionerne.

Eventuelt: Vedtægtsopdatering og en evt. forretningsorden for bestyrelsen som omtales i vedtægterne bør på agendaen til næste møde.

Næste møde: 11.11.2020 kl. 18:30

Referent KK

Bestyrelsesmøde 6. maj 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW) Bruno Klithammer (BRK) Kenneth Knudsen (KK)

Uden for dagsorden JF takkede BRK for hans indsats i bestyrelsen og BRK takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen med hans sædvanlige positive tilgang. Efterfølgende bød JF velkommen til KK som fremadrettet overtager BRK’s opgaver.

Generalforsamling 15. juni 2020 – afhænger af udmelding ift. fase 3 den 8. juni, hvor det forlyder at forsamlingsantallet stiger til 30-50 personer.

Sted: Restaurant Rø, hvis det er muligt…

Matchudvalget (JS): 2 nye mand ind i matchudvalget – Mikkel Elleby og Steffen Johansen – JS har fået sat god struktur på udvalget og hele setup’et omkring matcherne fungerer super godt. Ansvaret er fordelt helt frem til midsommermatchen. 2 matcher veloverstået og med god respons fra samtlige deltagere. Beklageligvis var lyden ved sidste præmieoverrækkelse meget dårlig, og det forsøger vi naturligvis at gøre bedre ved fremtidige live streams.

Matchplan (JS): NBGK Masters: 4. juli 2020 Mexican- eller Texas Scramble

Bane udvalget (BK): 9 personer har tilmeldt sig ”Operation frivillige kratlusker”. BK udarbejder sammen med Mark en plan for hvor, hvad og hvordan! Læ-skurene er blevet malet og har endda fået presseomtale ifm. åbningsmatchen Old Course Baderummene vil indenfor en overskuelig tidshorisont bliver renoveret med nye brusekabiner, gulvbelægning, belysning mv. Jern stolperne på P-pladsen ser pt. skidt ud og dem forventer BK selv at tage hånd om.

Økonomi (KW): Klubbens økonomi er meget tilfredsstillende (Læs: sund) og der har ikke været noget ekstraordinært udover budget siden sidste bestyrelsesmøde.

Begynder (RG): Begyndergolfen er kommet godt i gang til trods for Covid-19. Der er foreløbig 17 personer, der har meldt sig til golfskole. 4 af dem er fra Garys familiegolf, som vi har integreret i golfskolen. Træningen med Gary onsdag formiddag og aften forgår i gruppe på 4 spillere med 30 min træning per hold. Mandagsgolfen for nye og spillere med hcp 36+, hvor der spilles 6-9 huller på NC, er godt i gang og med god tilslutning (10 og 17 spillere er mødt op). Spillerne skal tilmelde sig mandagsgolfen hver gang. Spillerne møder mellem kl. 16.30 og 17.15 og bliver løbende sendt ud i 2 bolde. De nye bliver ledsaget af en rutinerede spiller. Efter spillet kører spillerne hjem. Resultatet fra dagens match bliver publiceret på vores hjemmeside og præmierne bliver delt ud gangen efter. Teoriundervisningen tager vi løbende, men når vi en gang må mødes flere sammen, bliver der arrangeret en regelret teoriundervisning live på banen med Allan. Short game med fællesspisning bagefter, må vente lidt.

Junior (SU): KidsGolf / Skolegolf kører og Gary gør en stor indsats for at udbrede kendskabet og glæden ved golf. Stor anerkendelse fra NBGK’s bestyrelse for hans indsats. SU er en smule usikker på hvor mange de er pt., men vil indenfor nærmeste fremtid få konkretiseret antallet.

WWW: Bestyrelsen skal gennemgå nbgk.dk for deres områder og sende rettelser til KK.

Næste møde: 19. august 2020

Referent: KK


Bestyrelsesmøde 15. Januar 2020
Fremmødte:
Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS), Kim West (KW), Benny Knudsen ( BKN)) Sylle Ulderup (SU), Ruth Gjerding (RG), Bruno Klithammer (BK)

Formand Jakob Friis bød velkommen til sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen som i lighed med tidligere vil blive afholdt i Rø Selskabslokaler d. 25 marts 2020 kl. 1900.

Formanden opfordrede bestyrelsen til at tilsende oplæg til brug for beretningen vedrørende generalforsamlingen. Formanden ønsker at der kommer klare retningslinjer vedrørende afvikling af marcher. JS havde kontaktet Carsten Hæstrup vedrørende de aftaler som var indgået. Bestyrelsen ønsker at drøfte problematikken vedrørende afregning af matchfee, samt retningslinierne for afviklingen af matcher, JS udarbejder et oplæg, som skal danne grundlag for forhandlingerne.

Vores hjemmeside trænger til en opdatering så den er tidssvarende til 2020, JF vil tage kontakt til Allan Juhl. Kim West gennemgik det foreløbelige regnskab og foreløbelige budget for 2020. I bestyrelse var man af den opfattelse at det foreløbelige regnskab og budget så rigtigt fint ud – endeligt regnskab og budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

JF orienterede vedrørende fremskridt omkring samarbejdet om faciliteterne på banen.

Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden.
Bruno Klithammer ( referent )


Bestyrelsesmøde 2. oktober 2019
Til stede var Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen og Bruno Klithammer,
Mødet var denne gang fokuseret på Matcher i klub regi.
Formanden Jakob Friis kom med et oplæg vedrørende matcher samt foreslag til eventuelle ændringer hertil i sæsonen 2020. Kim West kom med input samt en gennemgang af de afviklede matcher i 2019. Generelt efterlyser bestyrelsen ensartede regler vedrørende matchfee, bestyrelsen vil arbejde på at få en fast pris på matchfee, som ønskes sat til kr. 50,- for alle klubbens matcher. Jakob Storm gennemgik det kommende matchprogram for 2020.
Bestyrelsen vil prøve at få et møde med Carsten Hæstrup, omhandlende afvikling af kommende matcher.

Bruno Klithammer vil sørge for at få reguleret hole in one tavlen, hole in one på New course vil, hvis det ikke er en spiller fra NBGK, blive faktureret for udgiften til opsætning og navn på tavlen.

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen 2020 bliver afholdt i marts måned, datoen vil blive bekendtgjort senere, der skal vælges et nyt medlem da Bruno Klithammer trækker sig.

Medhjælpermatch bliver afviklet den 5. september 2020.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 15 januar kl. 18.30


Referat af bestyrelsesmøde 14. august 2019
Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerting, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer,

Formanden JF gav udtryk for at det havde været en rigtig god sommer, Den officielle udnævnelse af Allan Juhl som æresmedlem af NBGK, med afsløring af Æresmedlem tavle forløb glimrende.
I anledning af Ejvinds 90 års fødselsdag mødte Formand Jakob Friis op og gratulerede. Herefter gav JF ordet til de forskellige udvalg.
Baneudvalg BK Der var nu rejst et læskur på new course, senere vil der komme et lignende læskur op på Old Course, der vil ligeledes blive opsat bænke i forbindelse med skurene, der har været ønske om at ophænge slope tabel, scorekortholder og ur i forbindelse med skurene. Benny vil sørge for at ønskerne vil blive effektueret. For info søger baneudvalget stadig frivillige til hjælp på banen – skulle nogle af vores medlemmer ønske at give en hånd med bedes man kontakte Benny.
Matchudvalg JS: Det har været en fornøjelse, og det virker rigtig godt, medhjælpere er meget positive – de har styr på det.
Junior udvalget SU: Juniorerne havde deltaget i distriktsturnering og det gik rigtigt godt. 4 juniorer havde deltaget i turneringen Stjernegolf i Horsens ligeledes med et rigtig godt resultat. Gary har udarbejdet materiale for at få flere børn og familier til at spille golf materialet bliver uddelt til skolerne på Bornholm.
Begynderudvalg RG: 18 nye medlemmer er indmeldte i klubben, desuden går mandagsgolf hvor gamle og helt nye medlemmer mødes ligeledes godt, her mødes man for ar få sociale relationer så man kan finde nogle at spille med, RG synes at sæsonen er gået godt.
Økonomiudvalg KW: Der er stadig penge i kassen fastslog KW, så økonomien går udmærket, kassereren efterlyste en fast ramme for afregning af matcher, bestyrelsen kigger på sagen.
Det har været tradition for uddeling af Logobolde til begynder onsdagsgolf, men der efterlyses procedure for uddeling af logo boldene. Bestyrelsen behandlede spørgsmål vedrørende Match proportionerne eventuelt ændres
BK gav en status på tankerne omkring det nye omklædningsrum Formanden havde modtaget en mail fra Jens Faber formand for Gudhjem GK vedrørende betragtninger vedrørende klubberne, samt en invitation til samarbejde, bestyrelsen diskuterede oplægget ganske kort, og JF vil viderebringe vores holdninger til Jens Faber’s mail.
Medhjælper Match 7 september kl 1300 inkl spændende mad og drikke Udvalg inviterer deres hjælpere, holdledere, faddere, bestyrelse, samt de der mener at have gjort en indsats NBGK samt ægtefæller, Ruth står for tilmelding og invitationer. Bestyrelse har besluttet at Match formen bliver anderledes morsom og der kan desværre ikke røbes mere på nuværende tidspunkt

JF takkede for fremmødet og henstillede til bestyrelsen at man får opdateret informationer på hjemmesiden
Referent Bruno Klithammer
Næste bestyrelsesmøde 2. Oktober 2019 kl.1830


Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Til stede: Sylvia Ulderup, Ruth Gjerding, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer. Formanden (Jakob Friis) bød velkommen og  orienterede om at introkort nu ligger shoppen til afhentning, samt at kontor penge nu var udbetalt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Gary vil afholde et mentaltrænings arrangement d. 17/6. Nærmere information vil blive opslået på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at deltage.

Kim West gennemgik matchproportioner, hvor der vil ske ændringer. F.eks retningslinier vedrørende modtagelse af præmier. Beslutning om præmie til bedste bruttoscore, for at belønne en god runde. Bestyrelsen anbefaler at der ved turneringer med over 69 deltagere vil man som hovedregel opdele i 4 rækker.

Begynderudvalg
Ruth orienterede om Golfens Dag som blev gennemført med et meget begrænset antal deltagere. Bestyrelsen overvejer at droppe deltagelse i lignende arrangementer, næste år.

Vedr. Hjemmeside så mangler der nogle 2019 opdateringer. Allan Juhl vil blive kontaktet for at uploade nye opdateringer.

Baneudvalg
Vedrørende medhjælper dag så vil der komme et opslag på hjemmesiden med yderligere detaljer. Starter huset på Old Course vil blive fjernet uge 21. Nyt start hus er blevet sponsoreret med kr. 5000,- af “Lille Peer”. Da den estimerede pris vil være ca. Kr. 10000,- vil bestyrelsen forsøge at skaffe sponsor til de resterende kr. 5000,-  Hvis det ikke lykkes vil bestyrelsen financiere det resterende beløb.
Ny baneguide inkluderer begge baner. Gary er i gang med at opmåle de forskellige huller. Endvidere er man igang med opsætning af nye scorekort – sponsorer mangler at blive opdateret, hvilket baneudvalget overlader til Carsten.

Matchudvalg Jakob Storm
Alle medhjælpere i udvalget har været igennem opsætning af skilte mv. I forbindelse med matcher. Så alt skulle fungere ved de kommende matcher, da der har været lidt forvirring om hvor de forskellige skilte var placeret. Et forslag om at opsætte skilte om aftenen før match blev afvist af bestyrelsen, grundet greenkeeper arbejde om morgenen før match start.

De nye regler vedrørende EDS kan foretages hver eneste dag. Bestyrelsen beder Allan Juhl om at opdatere de nye bestemmelser på hjemmesiden.

Kim West økonomi – Intet at bemærke

Juniorudvalg Sylle
Hjemmesiden er opdateret og er up to date. Udvalget arrangerer turen til Stjernegolf i Horsens. For at få flere juniorer til at starte på golf, har træner Gary udarbejdet en A4 folder til skoler, forældre  og andre der kunne have interesse for junior golf. Af andre ideer prøver udvalget med arrangementer, som Familiegolf og distrikts tuneringer.

Hole in 1 og klubmester tavler vil blive opdateret snarest og i forbindelse med Øjenklinikkens turnering den 30/6 vil Allan Juhl officielt modtage sit æresmedlemskab. bestyrelsen vil i samme anledning afsløre en æresmedlems  tavle, og bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op på dagen.

Næste møde 14.8.2019 kl 18.30 /Bruno Klithammer Sekretær


Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2019

Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer.

Formanden (JF) bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde indledte mødet med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen Kim West og Benny Knudsen velkommen.

Formanden orienterede om hvilke arbejdsopgaver som bestyrelsen skulle varetage.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger.
Begynderudvalg ( Ruth Gjerling )
Matchudvalg  ( Jakob Storm )
Hold og elite  ( Kim West )
Juniorudvalg ( Sylvia Ulderup )
Bane og Regeludvalg ( Benny Knudsen )
Økonomi ( Kim West)
Sekretær ( Bruno Klithammer )

Formanden orienterede om introkort der vil blive modtaget snarest.

Bestyrelsen drøftede Golfens Dag 28/4, som vi i 2019 deltager i. Ruth havde bestilt flyers, yderligere vil gæster kunne komme ud og prøvr at spille mellem kl. 1300 – 1500 samt låne udstyr af klubben invitationsbreve vil blive omdelt til åbningsmatchen. Det foreslås at der bliver spillet scramble, formatet vil blive lagt på hjemmesiden

Jakob Storm informerede vedrørende udvalgets planering af turneringer i år har man 7 medhjælpere som vil gøre en effektiv indsats ved afvikling af matcher. JS opfordrede bestyrelsen til at bestyrelsesmedlemmer der deltager i matcher skal stå for præmieuddeling, hvilket bestyrelsen accepterede.

Åbningsmatch New course søndag 14/4 kl. 0930
Åbningsmatch Old course søndag 21/4 kl. 0900
Match program er klar og er lagt op på klubbens hjemmeside.

Hold/elite
Kim West orienterede om kommunikationen mellem klubberne på Bornholm, har overvejelser om at udsende et velkomstbrev til deltagere vedrørende forplejning m.m.
Klubben havde i lighed med tidligere modtaget en regning kr 10.000,- fra Golf Bornholm.

Junior
Sylvia Ulderup prøver at finde nye juniorer, Sylvia / Gary vil brainstorme på problemet med for få flere juniorer, hvorledes kan man øge interessen blandt de unge for golfsporten.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at involvere skoler og idrætsforeninger at prøve at spille, Sylvia prøver at snakke med Gary vedr. Aktiviteter for skoleelever.

Bane/regel udvalg.
Benny Knudsen orienterede om hvorledes man prøver at tilpasse banerne det nye regelsæt, han har sammen med greenkeeper gennemgået banerne og står for gennemførsel af tilpasningen, Benny præsenterede tegninger af de nye læskure, en tiltrængt forbedring, ligeledes vil pavillonen ved teested hul 1 blive fjernet da det ikke kan betale sig at restaurere denne. Bestyrelsen vil opfordre bane ledelsen at etablere en arbejdsskade forsikring som skal dække eventuelle skader ved frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har besluttet at opsætte en tavle med klubbens æresmedlemmer hvor øvrige klubmestre og hole in one medlemmer er placeret, Tavlerne vil blive opdateret i starten af foråret, Bruno vil iværksætte dette.

Frivillig / hjælper match 7 september 2019 med efterfølgende spisning nærmere.
information om arrangementet senere.

Vedr. Mentaltræning
JF vil i lighed med sidste år aftale med Gary, at han (Gary) sætter en dato op, alle interesserede.

Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde ons 15/5 kl 1830 ( Bruno Klithammer (sekretær)

Sylle Ulderup Hansen (SU)

 

Referat og udeståener

JF gennemgik kort sidste referat og fulgte op på udeståender

 

Vedtægtsændringer

Vi gennemgik kort ændringsforslag fra BK og KK – KK fremsender endeligt forslag

 

Match bestemmelser

Vi gennemgik kortændringsforslag – BK fremsender endelig forslag

 

Match kalender

Match kalenderen for 2021 er allerede på plads, hvilket er usædvanlig hurtigt. Flot arbejde af CH, BK og KW.

 

Opgavefordeling

BK overtager matchudvalget og dermed også hvervet som næstformand.

JS  overtager HOI opgaven og har allrede sørget for ny sponsor.

 

BK oplyste at vi skal have et handicapudvalg, hvorfor et nyt udvalg blev oprettet bestående af JF, BK og KW

 

Ny sponsor

Wild Destillery Bornholm ved Henrik Nerst er fremadrettet HOI sponsor i NBGK – der er fremstillet en fantastisk flot flaske Gin.

 

WWW

Alle områder skal gennemgå deres eget område og få ændret det der skal ændres til sæsonen 2021

 

Økonomi

KW kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om årets regnskab da han mangler diverse fra CH. Det forventes dog at være tæt på at balancere.

 

Budget for 2021 sendes til bestyrelsen når det foreligger.

 

Baneudvalget

River, boldvaskere og skraldespande – udgift ca. 15 tkr. – opsættes til sæsonen 2021

 

Ny green på hul 15, Old Course – arbejdet er i gang

 

Nye initiativer til 2021 er Padle Tennis (2 baner) og en  Multibane til fodbold  

 

Højtaler anlæg ved præmieoverrækkelse indkøbes – pris 800 – 1.000 kr. 

 

Rengøringsstation bliver renoveret – en ny løsning koster i omegnen af 100 tkr.

 

Begynderudvalget

Vi fastholder gavekort løsning til sæsonen 2021 og tager initiativ til et samarbejde mellem klubberne ift. ”Sund med Golf”, som er et forsøg på at få personer med kroniske lidelser til at spille golf.

 

Diverse

NBGK masters holdes ikke i 2021 – vi giver et ekstra tilskud til klubmesterskaberne i stedet.

 

Medhjælperfest for næste sæson afholdes 11.september 2021

 

Julematch aflyses pga. Covid-19

 

Generalforsamling og næste bestyrelsesmøde – datoer

Generalforsamling: Dato 3. marts 2021

Næste bestyrelsesmøde: 3. februar

 

Referent: KK

Bestyrelsesmøde den 19.august 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW)  Kenneth Knudsen (KK)

Matchudvalget (JS): Svært at tilfredsstille alle i matcherne ift. boldsammensætning. Det sociale vægtes højt af bestyrelsen og det skal  være således at vi kan lade Golfbox styre, og ikke skal manuelt sidde og rette startlisten til.

Vi evaluerer efter sæsonen – et forslag kunne være A+B og C+D evt. i NBR matchen.

Sponsor bestemmer matchform og om det skal være kanonstart eller løbende start.

Vi holder fast i lukket Leaderboard

Matcherne kører godt… Matchudvalget fungerer!

KW påpegede at en trend, hvor der ikke lukkes hurtigere spillende spillere igennem oftere ses i matcher mv. – vi vil forsøge med ”Marshall” vogn til torsdagsherrer og hvis det bliver en succes vil vi overveje det i matcherne fremadrettet.

KW er blevet kontaktet af Ishøj som ønsker at spille Ryder Cup mod NBGK den 4-6 juni 2021 – middag lørdag aften. Dejligt initiativ og KW holder kontakten varm og står for projektet. Tanken var så at NBGK skal til Ishøj i 2022.

Medhjælper match den 6. September – flot personlig indbydelse udsendt af RG. RG og SU har ansvaret for matchen.

Evaluering NBGK Masters:Stor succes, som formentlig gentages i 2021 – dog skal det spilles Texas Scramble i stedet for Mexican Scramble, hvilket bør give en mere fair holdsammensætning. Næste år opkræver vi matchfee

Økonomi (KW): 280 medlemmer fra starten af  året – pt. 316 medlemmer i NBGK. Økonomien er sund, men hvor vi lander resultatmæssigt er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Baneudvalget (BK): Kæmpe ros til BK Entreprise (Bjarne, Ulla og Benny Knudsen) for diverse renoveringsprojekter hen over året – klubbens medlemmer bør være taknemmelige over den indsats de ligger.

Baderum, starterskure, nye ladestandere, P-plads (endnu ikke helt færdig) er bare eksempler på projekter som ovenstående personer tager ansvaret for.

Af nye projekter som der kigges ind i en ordentlig rengøringsstation, om muligt også til vinterrengøring (JF) og nye HIO /Klubmester tavler

Det blev besluttet at NBGK bruger ressourcer på at sætte boldvaskere og skraldespande op på dametee (Old Course).

Kratluskerne er stadigvæk aktive, hvor 4 personer har meldt sig men hvor det primært er Poul Henning Jensen, som har trukket igennem hele året og har gjort en kæmpe indsats ift. fintuning af områderne som Mark P og hans personale ikke har tid til (område omkring vandløb, skovbryn, klippe fremspring mv.)

BK arbejder på at få indført en lokal regel på hul 4 og hul 5 med spilhastighed i fokus – BK taler med Mark P.

Lokalregler skal ind forbi DGU for at godkendes, hvilket BK sørger for.

Begynderudvalget (RG): 14-16 nybegyndere, hvilket er super godt. Der spilles skiftevis på Old Course og New Course. Mandagsgolfen fungerer super godt og nybegynderne føler sig godt tilpas og ”nurset” om af RG, hvilket er vigtigt for at fastholde interessen for golfsporten.

Regelbøger til de næste mange år (400 stk).

Juniorudvalget (SU): Træning fra 15-17:30 onsdag og lørdag med forældre fra 10-12 Klubturnering kører og afslutning forventes afholdt i NBGK. 43 juniorer i alt betaler kontingent, men det er desværre ikke alle der er lige aktive – men antallet er superflot.

Afslutning afholdes den 3. Oktober – Mexican scramble

Tilskud og samarbejde(JF):

Lokale tilskud på ca. 35 tkr.

DGU repræsentantskabsmøde 12.sept. – JF deltager og måske KW

Hjertestarter mangler batteri – JF har bestilt nye batterier. BK foretager batteriskiftet og tester at det fungerer efterfølgende.

WWW og mail (KK): www burde redesignes – info vedr. gængse ting som Buggy leje, starttider mv. bør være nemt tilgængelige. Buggy leje mv. kan opsættes i golfbox og vi bør se på mulighederne for at gøre ”kunderejsen” nemmere/smartere.

Hole In One tavle og Klubmester tavler bliver ajourført efter klubmesterskaberne.

Det blev aftalt af KK forsøger at finde en NBGK HIO badge ting, tilsvarende NGK.

Mailadresserne blev genemgået og en række af mail adresserne nedlægges. KK laver en vejledning til hvordan mailen tilgås og evt. en kort ”politik” for hvordan vi bør gøre ift. skiftende ansvarlige for funktionerne.

Eventuelt: Vedtægtsopdatering og en evt. forretningsorden for bestyrelsen som omtales i vedtægterne bør på agendaen til næste møde.

Næste møde: 11.11.2020 kl. 18:30

Referent KK

Bestyrelsesmøde 6. maj 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW) Bruno Klithammer (BRK) Kenneth Knudsen (KK)

Uden for dagsorden JF takkede BRK for hans indsats i bestyrelsen og BRK takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen med hans sædvanlige positive tilgang. Efterfølgende bød JF velkommen til KK som fremadrettet overtager BRK’s opgaver.

Generalforsamling 15. juni 2020 – afhænger af udmelding ift. fase 3 den 8. juni, hvor det forlyder at forsamlingsantallet stiger til 30-50 personer.

Sted: Restaurant Rø, hvis det er muligt…

Matchudvalget (JS): 2 nye mand ind i matchudvalget – Mikkel Elleby og Steffen Johansen – JS har fået sat god struktur på udvalget og hele setup’et omkring matcherne fungerer super godt. Ansvaret er fordelt helt frem til midsommermatchen. 2 matcher veloverstået og med god respons fra samtlige deltagere. Beklageligvis var lyden ved sidste præmieoverrækkelse meget dårlig, og det forsøger vi naturligvis at gøre bedre ved fremtidige live streams.

Matchplan (JS): NBGK Masters: 4. juli 2020 Mexican- eller Texas Scramble

Bane udvalget (BK): 9 personer har tilmeldt sig ”Operation frivillige kratlusker”. BK udarbejder sammen med Mark en plan for hvor, hvad og hvordan! Læ-skurene er blevet malet og har endda fået presseomtale ifm. åbningsmatchen Old Course Baderummene vil indenfor en overskuelig tidshorisont bliver renoveret med nye brusekabiner, gulvbelægning, belysning mv. Jern stolperne på P-pladsen ser pt. skidt ud og dem forventer BK selv at tage hånd om.

Økonomi (KW): Klubbens økonomi er meget tilfredsstillende (Læs: sund) og der har ikke været noget ekstraordinært udover budget siden sidste bestyrelsesmøde.

Begynder (RG): Begyndergolfen er kommet godt i gang til trods for Covid-19. Der er foreløbig 17 personer, der har meldt sig til golfskole. 4 af dem er fra Garys familiegolf, som vi har integreret i golfskolen. Træningen med Gary onsdag formiddag og aften forgår i gruppe på 4 spillere med 30 min træning per hold. Mandagsgolfen for nye og spillere med hcp 36+, hvor der spilles 6-9 huller på NC, er godt i gang og med god tilslutning (10 og 17 spillere er mødt op). Spillerne skal tilmelde sig mandagsgolfen hver gang. Spillerne møder mellem kl. 16.30 og 17.15 og bliver løbende sendt ud i 2 bolde. De nye bliver ledsaget af en rutinerede spiller. Efter spillet kører spillerne hjem. Resultatet fra dagens match bliver publiceret på vores hjemmeside og præmierne bliver delt ud gangen efter. Teoriundervisningen tager vi løbende, men når vi en gang må mødes flere sammen, bliver der arrangeret en regelret teoriundervisning live på banen med Allan. Short game med fællesspisning bagefter, må vente lidt.

Junior (SU): KidsGolf / Skolegolf kører og Gary gør en stor indsats for at udbrede kendskabet og glæden ved golf. Stor anerkendelse fra NBGK’s bestyrelse for hans indsats. SU er en smule usikker på hvor mange de er pt., men vil indenfor nærmeste fremtid få konkretiseret antallet.

WWW: Bestyrelsen skal gennemgå nbgk.dk for deres områder og sende rettelser til KK.

Næste møde: 19. august 2020

Referent: KK


Bestyrelsesmøde 15. Januar 2020
Fremmødte:
Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS), Kim West (KW), Benny Knudsen ( BKN)) Sylle Ulderup (SU), Ruth Gjerding (RG), Bruno Klithammer (BK)

Formand Jakob Friis bød velkommen til sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen som i lighed med tidligere vil blive afholdt i Rø Selskabslokaler d. 25 marts 2020 kl. 1900.

Formanden opfordrede bestyrelsen til at tilsende oplæg til brug for beretningen vedrørende generalforsamlingen. Formanden ønsker at der kommer klare retningslinjer vedrørende afvikling af marcher. JS havde kontaktet Carsten Hæstrup vedrørende de aftaler som var indgået. Bestyrelsen ønsker at drøfte problematikken vedrørende afregning af matchfee, samt retningslinierne for afviklingen af matcher, JS udarbejder et oplæg, som skal danne grundlag for forhandlingerne.

Vores hjemmeside trænger til en opdatering så den er tidssvarende til 2020, JF vil tage kontakt til Allan Juhl. Kim West gennemgik det foreløbelige regnskab og foreløbelige budget for 2020. I bestyrelse var man af den opfattelse at det foreløbelige regnskab og budget så rigtigt fint ud – endeligt regnskab og budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

JF orienterede vedrørende fremskridt omkring samarbejdet om faciliteterne på banen.

Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden.
Bruno Klithammer ( referent )


Bestyrelsesmøde 2. oktober 2019
Til stede var Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen og Bruno Klithammer,
Mødet var denne gang fokuseret på Matcher i klub regi.
Formanden Jakob Friis kom med et oplæg vedrørende matcher samt foreslag til eventuelle ændringer hertil i sæsonen 2020. Kim West kom med input samt en gennemgang af de afviklede matcher i 2019. Generelt efterlyser bestyrelsen ensartede regler vedrørende matchfee, bestyrelsen vil arbejde på at få en fast pris på matchfee, som ønskes sat til kr. 50,- for alle klubbens matcher. Jakob Storm gennemgik det kommende matchprogram for 2020.
Bestyrelsen vil prøve at få et møde med Carsten Hæstrup, omhandlende afvikling af kommende matcher.

Bruno Klithammer vil sørge for at få reguleret hole in one tavlen, hole in one på New course vil, hvis det ikke er en spiller fra NBGK, blive faktureret for udgiften til opsætning og navn på tavlen.

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen 2020 bliver afholdt i marts måned, datoen vil blive bekendtgjort senere, der skal vælges et nyt medlem da Bruno Klithammer trækker sig.

Medhjælpermatch bliver afviklet den 5. september 2020.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 15 januar kl. 18.30


Referat af bestyrelsesmøde 14. august 2019
Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerting, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer,

Formanden JF gav udtryk for at det havde været en rigtig god sommer, Den officielle udnævnelse af Allan Juhl som æresmedlem af NBGK, med afsløring af Æresmedlem tavle forløb glimrende.
I anledning af Ejvinds 90 års fødselsdag mødte Formand Jakob Friis op og gratulerede. Herefter gav JF ordet til de forskellige udvalg.
Baneudvalg BK Der var nu rejst et læskur på new course, senere vil der komme et lignende læskur op på Old Course, der vil ligeledes blive opsat bænke i forbindelse med skurene, der har været ønske om at ophænge slope tabel, scorekortholder og ur i forbindelse med skurene. Benny vil sørge for at ønskerne vil blive effektueret. For info søger baneudvalget stadig frivillige til hjælp på banen – skulle nogle af vores medlemmer ønske at give en hånd med bedes man kontakte Benny.
Matchudvalg JS: Det har været en fornøjelse, og det virker rigtig godt, medhjælpere er meget positive – de har styr på det.
Junior udvalget SU: Juniorerne havde deltaget i distriktsturnering og det gik rigtigt godt. 4 juniorer havde deltaget i turneringen Stjernegolf i Horsens ligeledes med et rigtig godt resultat. Gary har udarbejdet materiale for at få flere børn og familier til at spille golf materialet bliver uddelt til skolerne på Bornholm.
Begynderudvalg RG: 18 nye medlemmer er indmeldte i klubben, desuden går mandagsgolf hvor gamle og helt nye medlemmer mødes ligeledes godt, her mødes man for ar få sociale relationer så man kan finde nogle at spille med, RG synes at sæsonen er gået godt.
Økonomiudvalg KW: Der er stadig penge i kassen fastslog KW, så økonomien går udmærket, kassereren efterlyste en fast ramme for afregning af matcher, bestyrelsen kigger på sagen.
Det har været tradition for uddeling af Logobolde til begynder onsdagsgolf, men der efterlyses procedure for uddeling af logo boldene. Bestyrelsen behandlede spørgsmål vedrørende Match proportionerne eventuelt ændres
BK gav en status på tankerne omkring det nye omklædningsrum Formanden havde modtaget en mail fra Jens Faber formand for Gudhjem GK vedrørende betragtninger vedrørende klubberne, samt en invitation til samarbejde, bestyrelsen diskuterede oplægget ganske kort, og JF vil viderebringe vores holdninger til Jens Faber’s mail.
Medhjælper Match 7 september kl 1300 inkl spændende mad og drikke Udvalg inviterer deres hjælpere, holdledere, faddere, bestyrelse, samt de der mener at have gjort en indsats NBGK samt ægtefæller, Ruth står for tilmelding og invitationer. Bestyrelse har besluttet at Match formen bliver anderledes morsom og der kan desværre ikke røbes mere på nuværende tidspunkt

JF takkede for fremmødet og henstillede til bestyrelsen at man får opdateret informationer på hjemmesiden
Referent Bruno Klithammer
Næste bestyrelsesmøde 2. Oktober 2019 kl.1830


Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2019

Til stede: Sylvia Ulderup, Ruth Gjerding, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer. Formanden (Jakob Friis) bød velkommen og  orienterede om at introkort nu ligger shoppen til afhentning, samt at kontor penge nu var udbetalt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Gary vil afholde et mentaltrænings arrangement d. 17/6. Nærmere information vil blive opslået på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at deltage.

Kim West gennemgik matchproportioner, hvor der vil ske ændringer. F.eks retningslinier vedrørende modtagelse af præmier. Beslutning om præmie til bedste bruttoscore, for at belønne en god runde. Bestyrelsen anbefaler at der ved turneringer med over 69 deltagere vil man som hovedregel opdele i 4 rækker.

Begynderudvalg
Ruth orienterede om Golfens Dag som blev gennemført med et meget begrænset antal deltagere. Bestyrelsen overvejer at droppe deltagelse i lignende arrangementer, næste år.

Vedr. Hjemmeside så mangler der nogle 2019 opdateringer. Allan Juhl vil blive kontaktet for at uploade nye opdateringer.

Baneudvalg
Vedrørende medhjælper dag så vil der komme et opslag på hjemmesiden med yderligere detaljer. Starter huset på Old Course vil blive fjernet uge 21. Nyt start hus er blevet sponsoreret med kr. 5000,- af “Lille Peer”. Da den estimerede pris vil være ca. Kr. 10000,- vil bestyrelsen forsøge at skaffe sponsor til de resterende kr. 5000,-  Hvis det ikke lykkes vil bestyrelsen financiere det resterende beløb.
Ny baneguide inkluderer begge baner. Gary er i gang med at opmåle de forskellige huller. Endvidere er man igang med opsætning af nye scorekort – sponsorer mangler at blive opdateret, hvilket baneudvalget overlader til Carsten.

Matchudvalg Jakob Storm
Alle medhjælpere i udvalget har været igennem opsætning af skilte mv. I forbindelse med matcher. Så alt skulle fungere ved de kommende matcher, da der har været lidt forvirring om hvor de forskellige skilte var placeret. Et forslag om at opsætte skilte om aftenen før match blev afvist af bestyrelsen, grundet greenkeeper arbejde om morgenen før match start.

De nye regler vedrørende EDS kan foretages hver eneste dag. Bestyrelsen beder Allan Juhl om at opdatere de nye bestemmelser på hjemmesiden.

Kim West økonomi – Intet at bemærke

Juniorudvalg Sylle
Hjemmesiden er opdateret og er up to date. Udvalget arrangerer turen til Stjernegolf i Horsens. For at få flere juniorer til at starte på golf, har træner Gary udarbejdet en A4 folder til skoler, forældre  og andre der kunne have interesse for junior golf. Af andre ideer prøver udvalget med arrangementer, som Familiegolf og distrikts tuneringer.

Hole in 1 og klubmester tavler vil blive opdateret snarest og i forbindelse med Øjenklinikkens turnering den 30/6 vil Allan Juhl officielt modtage sit æresmedlemskab. bestyrelsen vil i samme anledning afsløre en æresmedlems  tavle, og bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op på dagen.

Næste møde 14.8.2019 kl 18.30 /Bruno Klithammer Sekretær


Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2019

Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Kim West, Benny Knudsen, Bruno Klithammer.

Formanden (JF) bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde indledte mødet med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen Kim West og Benny Knudsen velkommen.

Formanden orienterede om hvilke arbejdsopgaver som bestyrelsen skulle varetage.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger.
Begynderudvalg ( Ruth Gjerling )
Matchudvalg  ( Jakob Storm )
Hold og elite  ( Kim West )
Juniorudvalg ( Sylvia Ulderup )
Bane og Regeludvalg ( Benny Knudsen )
Økonomi ( Kim West)
Sekretær ( Bruno Klithammer )

Formanden orienterede om introkort der vil blive modtaget snarest.

Bestyrelsen drøftede Golfens Dag 28/4, som vi i 2019 deltager i. Ruth havde bestilt flyers, yderligere vil gæster kunne komme ud og prøvr at spille mellem kl. 1300 – 1500 samt låne udstyr af klubben invitationsbreve vil blive omdelt til åbningsmatchen. Det foreslås at der bliver spillet scramble, formatet vil blive lagt på hjemmesiden

Jakob Storm informerede vedrørende udvalgets planering af turneringer i år har man 7 medhjælpere som vil gøre en effektiv indsats ved afvikling af matcher. JS opfordrede bestyrelsen til at bestyrelsesmedlemmer der deltager i matcher skal stå for præmieuddeling, hvilket bestyrelsen accepterede.

Åbningsmatch New course søndag 14/4 kl. 0930
Åbningsmatch Old course søndag 21/4 kl. 0900
Match program er klar og er lagt op på klubbens hjemmeside.

Hold/elite
Kim West orienterede om kommunikationen mellem klubberne på Bornholm, har overvejelser om at udsende et velkomstbrev til deltagere vedrørende forplejning m.m.
Klubben havde i lighed med tidligere modtaget en regning kr 10.000,- fra Golf Bornholm.

Junior
Sylvia Ulderup prøver at finde nye juniorer, Sylvia / Gary vil brainstorme på problemet med for få flere juniorer, hvorledes kan man øge interessen blandt de unge for golfsporten.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at involvere skoler og idrætsforeninger at prøve at spille, Sylvia prøver at snakke med Gary vedr. Aktiviteter for skoleelever.

Bane/regel udvalg.
Benny Knudsen orienterede om hvorledes man prøver at tilpasse banerne det nye regelsæt, han har sammen med greenkeeper gennemgået banerne og står for gennemførsel af tilpasningen, Benny præsenterede tegninger af de nye læskure, en tiltrængt forbedring, ligeledes vil pavillonen ved teested hul 1 blive fjernet da det ikke kan betale sig at restaurere denne. Bestyrelsen vil opfordre bane ledelsen at etablere en arbejdsskade forsikring som skal dække eventuelle skader ved frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har besluttet at opsætte en tavle med klubbens æresmedlemmer hvor øvrige klubmestre og hole in one medlemmer er placeret, Tavlerne vil blive opdateret i starten af foråret, Bruno vil iværksætte dette.

Frivillig / hjælper match 7 september 2019 med efterfølgende spisning nærmere.
information om arrangementet senere.

Vedr. Mentaltræning
JF vil i lighed med sidste år aftale med Gary, at han (Gary) sætter en dato op, alle interesserede.

Formanden takkede for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde ons 15/5 kl 1830 ( Bruno Klithammer (sekretær)