Arkiv 2018

Bestyrelsesmøder 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 16. Januar 2019

Fremmødte : Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Sylvia Ullerup (SU), Jørn Ole Riis (JOR), Bruno Klithammer (BK).
Ligeledes var inviteret Kim West (KW) og BennyKnudsen.
Afbud : Ruth Gjerding RG, Mads Holm, Benny Knudsen.

JF indledte mødet med en opfølgning på, hvad der var sket siden sidste bestyrelsesmøde.

JF og BK havde afholde et møde med Carsten Hæstrup, med en liste af ønskede vedligeholdelse, som efter bestyrelsens mening burde iværksættes, idet vi er lejere på banen og derfor også forventer at banen lever op til vores forventelige ønsker, ikke kun for medlemmernes skyld, men også til en standard som greenfee spillere kan forvente. Det handler om grundlæggende vedligeholdelse og sikkerhed.

•     Omklædning og toilet forhold ved klubben åben rundt (frostfrit).
•     Rengøring af udstyr område med kompressor med flere udtag  vask og rist man kan stå
på og drikkevand.  Altså noget som findes i de fleste klubber i DK.
•    Toilet forhold på banen mellem hul 7/12 renoveres.
•    Drivingrange bolde vinter (selvhentere) er tilgængelige.
•    Træningsområde adgang og bunkers vedligeholdt bag putterange.
Forbedringer er undervejs.
•    Starterhus vedligeholdelse (NBGKs ejendom)
•    Skraldespande på alle teesteder gul og rød hvor relevant
•    Teesteder opretning må gerne fortsætte.
•    Sikkerhedsnet mellem hul 4 og 5 (flere uheld pga. blindt udslag fra 5).
Der var længere diskussion om pga. vedligeholdelse under nettet.
•    Klokke på hul 8 og oplysning om denne bedre klokke og  tydelig skiltning.

Mødet med Carsten forløb uden de store gnidninger og vi fik snakket om problemerne og vi vil fortsætte samarbejdet  videre i 2019. Ligeledes er GGK bestyrelse orienteret om vores ønsker og planer, som de er enige i.
Bestyrelsen påtænker at udarbejde en plan for frivillig hjælp til vedligehold af banen under forudsætning at der ikke skæres i økonomi eller reduktion i greenkeeper staben.
RG har udarbejdet en velkomstskrivelse til nye medlemmer.

Jørn Ole Riis og Mads Holm ønsker at træde ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen
Bestyrelsen anbefaler Benny Knudsen samt Kim West som nye bestyrelsesmedlemmer.

JOR gennemgik regnskabet, Bestyrelsen godkendte dette uden anmærkninger. Ligeledes fastlagde bestyrelsen budgettet for 2019.

Under eventuelt berettede JS at matchudvalget nu består af 7 personer til i alt 14 matcher.

Der vil blive udarbejdet en drejebog for matcher således at proceduren bliver ens for alle matcher.

HUSK GENERALFORSAMLING DEN 27/2 – 2019 kl. 19.00 i Restaurant Rø.


Referat af bestyrelsesmøde 14. november 2018

Til stede Sylvia Ulderup, Ruth Gjerling, Jakob Storm, Jakob Friis, Jørn Ole Riis, Bruno Klithammer, afbud Mads Holm.

Formanden Jakob Friis bød velkommen og indledte mødet med betragtninger omkring mødet, som et oplæg for en diskussion hvor bestyrelsen havde mulighed for at komme med ideer og tanker, samt diskutere disse.

  • Hvordan kan du/ vi gøre vores arbejde bedre / interessant motiverende for medlemmer og bestyrelsen.
  • Hvorledes er de forskellige udvalg, opgaver, tid og mængde?
  • Kommunikationen med hinanden og omverdenen.
  • Samarbejdet med Carsten, Allan, Gary, Benjamin samt vores sponsorer.
  • Frivillige hjælpere til opgaver, eks. matcher, arbejdsdage og lignende.
  • Økonomi, initiativer fra bestyrelsen som klubben kan bruge f.eks. mentaltræning.

Bestyrelsen drøftede oplægget og de fremmødte debatterede oplægget og besluttede følgende:

  • Man var enige om at det er vigtigt at bestyrelsen så vidt muligt varetager alle medlemmers interesser.
  • Bestyrelsen vil forsøge at få en brugbar aftale vedr. buggy til dårligt gående, og vil sende et oplæg til Carsten. Jakob Friis og Bruno Klithammer følger op og tager et møde med Carsten.

Af andre sager som bestyrelsen vil have focus på i 2019:
Toilet/badefaciliteter, som mildest talt er under al kritik, samt vinter åbningen af disse. Hvilket også gælder toilet på banen.
Aflåselige skabe.
Modernisering af området til rengøring af udstyr, herunder riste samt en permanent kompressor.
Starter hus på hul 1 trænger til en kraftig opgradering.
Vi ønsker bolde på drivingrange om vinteren hvilket er et rimeligt krav da medlemmerne betaler ca. kr. 50.000 om året for bolde.
Indspil bunkers i øvelsesområdet skal retableres, da disse er fyldt med ukrudt.
Der skal etableres skraldespande på damernes tee steder.

Uddannelse i de nye golfregler er i fuld gang, og bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig hvis ikke gjort endnu.

Bestyrelsen vil forsøge at etablere et begrænset antal mental trænings kurser i løbet af foråret 2019.

Næste bestyrelsesmøde er den 16. januar 2018

Generalforsamling 2019 er sat til den 27. februar 2019 kl. 19.00


Bestyrelsesmøde 23. oktober

Møde mellem Bestyrelse og baneansvarlige

Til stede var en fuldtallig bestyrelse samt Benny Knudsen, Allan Juhl, greenkeeper Mark Pedersen samt Carsten fra administration.

Formanden Jakob Friis bød velkommen og berettede om det stykke arbejde der skulle igangsættes for at opfylde DGU’s regelsæt for golfspil efter 2019, samt tilpasning af banen til de nye regler.

De nye regler skulle helst afstedkomme et hurtigere spil på banen og der blev diskuteret forskellige tiltag, da der samtidig med baneændringer, ligeledes ville være focus på sikkerheden
f.eks. en bedre synlig adskillelse af forskellige hulforløb

Det blev besluttet at nedsætte et baneudvalg som skal evaluerer banen og komme med forslag til de nødvendige ændringer.
Baneudvalg består af Allan Juhl, Benny Knudsen, Gary Hindshaw samt chefgreekeeper Mark Pedersen. Fra bestyrelsen Jørn Ole Riis, Sylle Ulderup Hansen er suppleant.

Der var en diskussion af hvordan de nye scorekort skal udformes og det blev besluttet at bestyrelsen i samarbejde med de involverede skulle komme med et oplæg til Carsten.

Efter mødet med repræsentanter for Rø Golf blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde hvor formanden skitserede en plan for hvorledes en effektivisering af kommunikationen bestyrelsen imellem ville bidrage til en endnu mere effektiv bestyrelse. Ligeledes var der kommet en aftale i stand således vi kan beholde vores klublokale på Møllen.

Næste bestyrelsesmøde
14. november. 2018 kl. 18.30


Bestyrelsesmøde den 16. maj 2018

Fremmødte:
Jakob Friis, Mads Holm, Jørn Ole Riis, Sylle Ulderup, Ruth Gjerding, Bruno Klithammer. Afbud Jakob Storm.

JF bød velkommen og orienterede om introkort.
JF orienterede om det nye lovkrav vedrørende Persondata loven. Bestyrelsen blev enige om at lægge info om loven, samt hvorledes NBGK vil håndtere loven, op på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen lægger op til at man på hjemmesiden får et Link som orienterer om banernes øjeblikkelige tilstand så spillere kan orientere sig om eventuelle uregelmæssigheder, lukket bane eller huller, greenkeeper arbejde m.m.

Da klubbens data udstyr er nedslidt, godkender bestyrelsen indkøb af nyt udstyr, Mads Holm står for udvælgelsen af udstyret.

Status og opfølgning fra forrige bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen opfordrer til at man i samarbejde med greenkeeper opretter et frivilligt arbejds hold bestående af klubbens medlemmer til at hjælpe til med at vores bane bliver indbydende, der vil komme et opslag på hjemmesiden.

Frivillige/Bestyrelse match vil i år blive afholdt d.30/6 kl 1400 med efterfølgende spisning, bestyrelsen udsender invitationer til de berørte.

Jakob Friis orienterede om mental trænings aften i samarbejde med Gary,
Kurset kan stærkt anbefales og bestyrelses vil undersøge om der kan komme endnu et kursus.

Nyt fra Udvalg

Bruno Klithammer orienterede om bestilling af navne til Hole in One og Klubmester tavlerne, disse vil komme op så snart de ankommer fra leverandør.

Regel udvalg, kurser i de nye golfregler vil blive afholdt i slutningen af særsonen for ikke at skabe for stor forvirring mellem nye og gamle regler.

Begynder udvalg, Ruth Gjerding orienterede om begynder udvalgets arbejde. I  skrivende stund har vi 13 – 14 begynder ud af 23 tilmeldte, Ruth holder møde med repræsentant fra DGU vedrørende begynder træning.

Match udvalget, matcher forløber tilfredsstillende.

Junior udvalg, Sylle Ulderup orienterede om arbejdet med juniorerne Hjemmesiden er opdateret med info om Junior afdelingen.

Hold/elite, Mads Holm orienterede om at Serie 1 hold mangler og Mads H vil undersøge om BGK og NGK kan stille hold.

Økonomiudvalg, Jørn Ole Riis gennmegik regnskab som følger budgettet – regnskabet ser fornuftigt ud.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 15/9 2018

For referat Bruno Klithammer


Bestyrelses møde 14. marts 2018

Fremmødte
Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Mads Holm (MH), Jørn Ole Riis
OR), Sylle Ulderup (SU), Ruth Gjerding (RG), Bruno Klithammer (BK).

Formanden (JF) bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde og
orienterede om proceduren ved bestyrelsesmøder. Medlemmer sender
deres konto nr. til Torben Danielsen, til brug for udbetaling af kontor
penge. Desuden blev der orienteret om brugen af introkort til
medlemmer af bestyrelsen.

HIO og KM tavler i klubhus opdateres af BK.

Frivillig / hjælper match 30/6 2018 kl. 1400.med efterfølgende spisning,
spilleform fastlægges af JS mfl. som vælger underholdende matchform
som udsendes på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen planlægger en arbejdsdag for frivillige hvis der viser sig
behov for det, OR tilrettelægger projektet.

Vedr. Mentaltræning
JF har aftalt med Gary at han (Gary) sætter en dato op, alle
interesserede kan deltage.

Klubbuggy kører på sidste år derefter overdrages den til Golfbanerne
efter at være afskrevet.

Der var en drøftelse om udvalgsformænd skulle have en klub e-mail
adresse, hvilket blev forkastet da man ønsker at beholde sin egen email
adresse.

Begynder udvalg : RG afholder orienteringsmøde 31. april, RG
orienterede om tiltag: Allan Juhl står for regler og Gary står for praktisk
træning. Hvis man ønsker at begynde på golfspillet skal man kontakte
RG.
Vedr. Golfens dag, der var stemning for at framelde arrangementet
grundet match på banen samme dag 22/5-2018.

Match udvalg : JS orienterede om match udvalgets arbejdsgang.
Der er planlagt 11 matcher, hvoraf 6 bliver som gunstart og de
resterende 5 bliver afviklet med løbende start.
Enkelte matcher er blevet flyttet, de involverede sponsorer er blevet
orienteret. Åbningsmatch er sat til 7/4-2018 – datoen kan dog udsættes
hvis banen ikke er klar til spil.
Match program er klar og bliver lagt op på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen fastholder match-fee bibeholdes på kr 60,-

Bestyrelsen tillader brug af Buggy i forbindelse med alle klubbens matcher.
Abbacus turnering er blevet fravalgt af bestyrelsen.

Hold og elitehold ikke tilrettelagt, afventer snarligt møde i udvalget.
Junior udvalg : SU orienterede om juniorspillere der deltager i Stjernegolf på
Himmerland. Der blev orienteret om Junior match program, samt aftale med Gary
vedr. Junior træning. SU har kontakt til øens øvrige klubber vedrørende juniorer.

Økonomi: Ingen bemærkninger
Regel udvalg : BK påtager sig formandsposten for regel udvalget.
Der vil blive regel kurser sidst på sæsonen i 2018 for alle interesserede, så man er rustet til
det nye regelsæt som indføres i 2019.

Næste møde 16. maj kl 1830.


Generalforsamling den 22. februar 2018 – se selvstændig side