Arkiv 2023

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.
Arkiv 2021-2022 – Arkiv 2020 – Arkiv 2019
Arkiv 2018 – Arkiv 2017 – Arkiv 2016  Arkiv 2014-15


Orientering fra INTERNT møde i NBGK’s bestyrelse, onsdag den 8. november 2023

Til stede: Jakob Friis, Kim Westh, Benny Knudsen, Rolf Laugesen.
Afbud fra Martin Sejer Madsen, Sylle Ullerup og Ruth Gjerding.

Der afholdes generalforsamling den 28. februar, tid og sted oplyses senere. Der er planlagt bestyrelsesmøde til afholdelse først i det nye år.

På bestyrelsens vegne
Rolf Laugesen, sekretær


Bestyrelsesmøde i NBGK, onsdag den 6. september 2023

Til stede: bestyrelsen, dog afbud fra Martin Sejer Madsen. Den ordinære dagsorden blev sat til side for en strategi drøftelse om NBGK’s fremtid.

Den primære drøftelse gik på muligheden for, at lave en strukturændring, der giver flere af klubbens medlemmer mulighed for at deltage i kommende beslutninger, og derved medvirke til at styrke sammenholdet i klubben. En mulighed kunne være, at åbne for deltagelse i nogle af klubbens mange udvalg, f.eks. for matcher, handicapregulering, begyndere m.fl.
Bestyrelsen arbejder videre med disse tanker.
Endvidere blev det klart på dagens møde, at NBGK på den kommende generalforsamling, kommer til at mangle emner til bestyrelsen. Interesserede må meget gerne henvende sig til formanden.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. november kl. 19:00

På bestyrelsens vegne
Rolf Laugesen, sekretær


Afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 5. juli 2023
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.
Mødet blev afholdt med følgende dagsorden

 1. Formanden
 2. Gennemgang af sidste mødereferat.
  Herunder Bane vandingsanlæg status, sponsor match. Mail hacket og præmier til KM
 3. Begynder udvalg
 4. Junior udvalg
 5. Matchudvalg
 6. Handicap udvalg
 7. Baneudvalg
 8. Økonomiudvalg
 9. WWW, Golfbox, Nyhedsbreve m.v.
 10. Eventuelt
 11. Næste møde 6.9.23 kl. 19:00

Som det væsentligste fra bestyrelsesmødet refereres følgende:
Dagsordens punkt 1 – Formanden
Emner til nyhedsbrev.
Brev fra Gudhjem Golfklub kunne være et emne, men det er allerede udgivet på hjemmesiden.
Planlagt reparation af vandingsanlæg fastsat til uge 38.
Indtil da fungerer det eksisterende vandingsanlæg.

Dagsordens punkt 2 – Gennemgang af sidste mødereferat
Forslag at NBGK skulle overtage match fra Bolig Bornholm.
I mellemtiden har Jan Dyrting meldt sig som mulig sponsor, hvilket afklares med Carsten Hæstrup.
Problemer omkring mailsystemer, der synes at være hacket, er tilsyneladende faldet til ro.
NBGK har tænkt sig at sponsorere præmier til NBGK-medlemmer.
Det er planlagt at udsætte rejser for 2×2 personer, der er medlem af NBGK, i forbindelse med den
gennemgående turnering og klubmesterskabet. Midlerne tages fra egenkapitalen.
Præmierne gives ved lodtrækning, da præmierne er for store til at blive udsat som spillerpræmie.
Der drøftes initiativer til at please vore sponsorer udover sponsor matchen, der arrangeres af sekretariatet.
Der arbejdes på et NBGK sponsorarrangement for eksisterende sponsorer, tidligere og evt. potentielle.
Kunne være i forbindelse med golf en fredag eftermiddag, eller en middag med drikkevarer hos en potentiel
sponsor. Første step igangsættes, at finde dato i august/september, emner og at udarbejde forslag til en
invitation. Generelt vurderes det om vi giver vore sponsorer tilstrækkelig opmærksomhed.

Dagsordens punkt 3 – Begynder udvalg
Der er kommet 6 medlemmer ud af årets begyndergolf.
Enkelte ville vente med at melde sig ind af forskellige årsager, alternativt kunne vi anbefale indmeldelse i GGK,
hvis manglende indmelding skyldes kontingentet. De nye medlemmer er endnu ikke opkrævet, men det
skyldes formentlig ændring af IT-system i sekretariatet.

Dagsordenens punkt 4 – Junior udvalg
Der har været afholdt SommerCamp med 16 deltagere hvoraf 2 nu er indmeldt. Garry er vældig tilfreds med
afviklingen. Der afholdes endnu en SommerCamp i juli/august.

Dagsordenens punkt 5 – Match udvalg
Det går klart bedre med tilmelding til vore matcher, hvilket er særdeles vigtigt.
Det har medvirket til at vore seneste sponsorer allerede har givet foreløbig accept til næste år.
Vores hjemmeside skal opdateres med sponsormatcher og der skal udsendes nyhedsbrev i rimelig tid.
Hvordan fastholder vi spillerne til præmieoverrækkelse? Problemet er størst ved løbende start, der oftest er et
ønske fra sponsorer, der ser en tilfredsstillelse ved at tale med spillerne før og efter spillet.

Dagsordenens punkt 6 – Handicapudvalg
Har behandlet få sager med ingen der har givet anledning til ændringer.

Dagsorden punkt 7 – Baneudvalg
NBGK har udtrykt sin utilfredshed med hul 15, i mail til baneudvalgets medlemmer.
Brian Akstrup. er ansat som endnu en greenkeeper. Greenkeepernes største problem er at materiellet synes nedslidt.
Banen er endnu ikke gennemgået for ny rating.
Ændring af teesteder på New Course drøftes stadig.

Dagsordenens punkt 8 – Økonomiudvalg
Kontingent kan pt. ikke opkræves og vil blive forsinket, som følge af, at der er valgt ny IT-leverandør.
Et overslag på årets resultat er et underskud omkring 50.000 kr. – hvilket primært skyldes at vi har disponeret
midler fra egenkapitalen.

Dagsordenens punkt 9 – Hjemmeside mv.
Opdatering af liste for de frivillige arbejdsindsatser fra medlemmerne.

Dagsordenens punkt 10 – Eventuelt
Kan man som deltager i en match – forlade matchen uden at afslutte alle huller.
Det kan vi ikke gøre noget ved som klub.
Der efterspørges hjælpemidler til de frivillige. Henvendelse vedr. hjælpemidler kan rettes til NBGK v/Kim Westh, såfremt hjælpemidler ikke er til rådighed på sekretariatet.
Vil der på sigt være behov for et udvalg, der tager sig af det frivillige arbejde?
Hvem vil tage sig af at tavlen for ”Hole in One” ajourføres, Benny har foreløbigt opgaven og udfører den i samarbejde med Skilte Signe.
40 års jubilæum skal afholdes i år, i forbindelse af klubmesterskab.

Dagsordenens punkt 11 – Næste bestyrelsesmøde
Afholdes den 6. september 2023 kl. 19 på Møllân.


Referat bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 19. april 2023

Til stede var samtlige bestyrelsens medlemmer.

Kommentarer til seneste referat BM/Generalforsamling

– Kaffeordning om vinteren. Bestyrelsen vil arbejde på en aftale med Benjamin, så der også bliver kaffe om vinteren.

– Værksted på Maegaard, status, der er indkøbt materialer til en adskillelse af opholdsrummet, så der bliver et mindre opholdsrum og værksted adskilt med en væg. Værkstedet er mest til tømrerarbejde.

– EL til toiletter og etablering af bi-måler. Bestyrelsen vil forhandle med GGK om etablering af bi-måler og NBGK er indstillet på at bidrage med op til 2.000 kr. Temperaturen skal være fast indstillet på f.eks. 10 grader vinteren igennem.

Nyheder fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder.

– Begynderudvalg
Begynderdagen den 23. april er annonceret med opslag, flyere og Klyngeavis og Tejnstiften mv. Der er lige nu 8 tilmeldte til opstartsdagen.

– Handicapudvalg
Handicap udvalget vil være mere aktiv med henblik på retfærdighed i løbende turneringer som f.eks. torsdagsherrer. Ellers intet nyt omkring reguleringer.

– Juniorudvalg.
Der er et ønske om at forældre til juniorer kan deltage når ”junior” er til træning. Der er ingen problemer med at tage forældrene med på par 3 banen, bestyrelsen undersøger muligheden for at forældre også kan deltage på driving range, hvilket skal aftales med GGK/sekretariatet. Garry vil gerne lave en folder, der kan omdeles, hvoraf det fremgår at der er pakketilbud til juniorer incl. forældre muligheder.

– Matchudvalg
Greensome match 30. juli med Tyskland Trophy, Ecco og shoppen, Nexø afholder BM i slagspil samme dag. Nordic Golfers har trukket sig som storsponsor i 2023. Ecco nedskalerer også i 2023 – hvorfor matchen fordeles mellem disse to mindre sponsorater og Shoppen. Medlemmer opfordres kraftigt til at bakke op omkring vore matcher – da flere deltagere vil øge sponsor interessen. I 2021 var gennemsnittet 71, mod 56 i 2022.

– Lokal repræsentant til Danmarksturneringen, den 6.-7. maj. Det må ikke være en spiller der deltager i turneringen. Opgaverne er bl.a. at shoppen skal være åben fra kl. 7:15, der skal tages mod holdkort og spillerne skal sendes ud kl. 8:00. Derefter skal resultater noteres efter matchen. Er der problemer med at åbne shoppen 7:15 mod normalt 8:00, kontakter vi sekretariatet for en løsning. Næste turnering på hjemmebane er 13. august.

– Der bliver i 2023 afholdt mesterskab i long drive. Konkurrencen afholdes på hul 9 på New Course i juni måned – udslagssted ”hvid markering”.

– Baneudvalg
 Status på vandingsproblemerne. Det blev desværre ikke muligt at etablere vandingsanlæg grundet et alt for vådt forår. Kørsel med maskiner kunne betyde urimelige skader på banen. Et nyt forsøg vil blive gjort i efteråret.

– Banerating
Rating for begge baner skal revurderes i år af DGU.

– Stærekasser
Der ønskes flere stærekasser. En Stær holder andre uønskede fugle væk og kan gøre en stor forskel på baneforholdene. En af de presserende opgaver for vort nye værksted.

Økonomi, herunder forslag til anvendelse af indestående midler.
– Klubben som sponser. NBGK har besluttet at sponsorere 2 x 2 golfture bl.a. som erstatning for at Nordic Golfers har trukket sig i 2023. De udtrækkes i forbindelse med årsafslutning og ved klubbens mesterskaber.
Det forventes at turene vil gå til Sverige 4-5 dage.

– Forslag til indsats for at øge medlemsantallet.
På generalforsamlingen og efterfølgende fra medlemmer, er der stillet forslag til at gøre det mere attraktivt at være medlem i NBGK og andre tiltag for at gøre vor klub mere attraktiv.
Herunder blev det besluttet at få løst toilet og kaffe problem om vinteren, samt øge orientering fra bestyrelsen.

Eventuelt
Renovering af bagrummet prioriteres som en af årets første opgaver.
GolfBox markør godkendelse af scores. Ved turneringer kan der dog stadig vælges at en anden spiller i bolden er markør.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 5. juli på Møllân.