Arkiv 2017

Referat, bestyrelsesmøde 10. januar 2018 kl. 18, Rø:
dagsorden:
1) ny matchudvalgsformandskandidat, Jakob Storm, som har sagt ja til at give posten en chance – hvilket betyder at han skal vælges ind i bestyrelsen på GF.
2) Torben har frameldt betaling via DIBS, hvorfor vi vender tilbage til kontant afregning ved match i Proshoppen.
3) Næsten endeligt regnskab ved Jørn Ole
4) De manglende 4.250 fra match i april hos ED? JO
5) Manglende kontingent forhøjelsesindkrævning
6) GF dato og dagsorden
7) NBGK buggys fremtid?
8) regelambassadøre
9) evt.
Referat:
ad 1: Jakob Storm blev præsenteret & uddybede selv præsentationen.
Bestyrelsen er selvsupplerende, og Jakob blev enstemmigt indsuppleret.
ad 2: Taget til efterretning: systemet viste sig i prøveperioden at være både dyrt og administrativt tungt
ad 3: Jørn Ole gennemgik regnskabet i hovedtræk. Enighed om at der er tale om et ganske fornuftigt regnskab. Også budgettet blev gennemgået: Enighed om at de forventede matchindtægter skal indarbejdes, fordelt på de forskellige udvalg.
ad 4: Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig yderligere
ad 5: På plads
ad 6: Dato & tid: 22. februar 2018 kl. 19, sted: Rø Selskabslokaler – Sylle kontakter
dagsorden: iflg. vedtægterne.
På valg er: Mads (indtrådt for Kim) – villig til genvalg
Hans – genopstiller ikke, NB: Dette betyder at der skal findes en ny formand for begynderudvalget. Emner til formanden
Lars – er i tænkeboks vedr. genopstilling
Sylle – villig til genvalg
ad 7: Buggy’en er afskrevet ved udgangen af 2018; derefter overdrages den til shoppen.
ad 8: R&A præsenterer nye regler fra 2019. Vi skal finde interesserede der kan stå for orienteringsaftener for medlemmerne. Formanden kontakter Allan, som allerede har sagt ja.
ad 9: Formanden fortalte at mentaltræningsaftener i samarbejde med Gary er i støbeskeen.


Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. oktober  2017 kl. 18.00 i nye lokaler  

1: Nyt regnskab fremlagt. TD har ingen væsentlige bemærkninger.
Udgifter til logobolde og logopræmier til mandagsgolf og onsdagsgolf bogføres under andre udgifter og modregnes via indtægterne fra matchkassen, der fremover indgår i klubregnskabet direkte.
Den manglende opkrævning af kontingentforhøjelsen i 2017, opkræves ved første kontingentindbetaling 2018.

Jørn Ole kontakter Cai W. Lyng (i Kim Sørensens fravær) med henblik på status på restbeløbet fra matchkassen, og efterfølgende kontakter Jørn Ole kassereren personligt for endelig afklaring.

2: Matchudvalget  2018
Et nødudvalg forsøges etableret for resten af sæsonen med evt. inddragelse af bestyrelsessuppleant samt evt. ikke endnu navngivne personer. Ud over at afslutte sæson 2017 er opgaven at få klarhed over udvalgets opgaver og fordeling på medlemmerne af udvalget. Og dermed danne basis for udvalgets arbejde i 2018.

3: Kommende baneforbedringer
Nye river i bunkers på OC er bestilt ifølge Carsten Hæstrup. Opretning af teesteder OC/NC  Greenkeeperne vil se på opgaven fra nu af.  

4: Status i de forskellige udvalg

 -Hans, begynderudvalg – Afslutningsmatch 7/10. Måske nyt forsøg på fremvisning af indendørscenteret 8-9/10. Arbejder på grundlag for sæson 2018. Overvejer sin status for 2018.

-Sylle, juniortræning og Gary samarbejde. (Afbud) – Intet at bemærke

Mads, hold/elite veteran: orientering om samarbejde 2018 – Kommende møde omkring samarbejdet fremover, med de øvrige klubbers holdansvarlige.
– Afklaring af eventuelle tilskudsmuligheder fra BRK.

-Jørn Ole, økonomi /sponsor: regnskab Kontakter Carsten Hæstrup med henblik på at få en liste med evt. kontaktbare potentielle sponsorer, som tidligere aftalt.

-Lars (afbud) – Intet at bemærke.

5: Orientering fra formanden
Samarbejde med BGK NGK i 2018
Formanden afholder møde med de øvrige klubbers formænd i løbet af oktober, med henblik på etablering af et konstruktivt samarbejde.
Ø match-kalender
Formanden vil forsøge at etablere et samarbejde med de øvrige klubber om en fælles web-baseret matchkalender.
Visioner for 2018 (ordet er frit)
Næste bestyrelsesmøde skal danne ramme om input til NBGK´s visioner for 2018 og gerne videre frem. Input modtages gerne fra medlemmerne.
GF 2018 tidspunkt
Afholdes i første kvartal jvnf. vedtægterne. Nærmere omkring endelig dato til næste møde.
Frivilligmatch + mad 2018
På grund af det fremskredne tidspunkt på året, besluttedes det at udsætte den årlige match Matchudvalget mod Bestyrelsen, til i stedet for at blive en medhjælper og frivillig match til foråret 2018.
Der er enighed om at ændre konceptet, så det i højere grad bliver en festlig anerkendelse af det arbejde vores frivillige udfører for klubben.
Der udpeges senere en tovholder der indhenter emner til deltagelse (incl. ”bedre halvdele”) ud over de allerede kendte fra vores forskellige udvalg. Herudover arrangeres selve matchen og spisning aftales med Benjamin med henblik på et godt tidspunkt.
Mental trænings kursus forår 2018
Formanden arbejder på afklare mulighederne for at etablere klubbaserede kurser i 2018, med henblik på øget fokus på mental træning, course management m.v. for medlemmerne. Evt. fordelt på flere kursusaftner hen over forårssæsonen. Formanden kontakter Gary for supplerende input.
Matchkasse inddrivning af saldo fra sæsonstart
Se under punkt 1, pind 3.

6: Evt.
Øget fokus på respekt for og efterleven af golfreglerne, herunder eliminering af selvopfundne regler og uhensigtsmæssig adfærd under matcher.


Referat, bestyrelsesmøde 22. august 2017 kl. 19, det nye kontor:

Dagsorden:
1. Torben vil gennemgå økonomien for første ½ år 2017. Regnskab fremsendt tidligere.
– herunder manglende opkrævning at kontingentstigning på 100 kr. i 2017
ad 1: Torben gennemgik ½ årsregnskab og principperne bag – meget grundigt (dette punkt optog over halvdelen af mødet)
På grund af en fejl er kun halvdelen af den generalforsamlingsgodkendte kontingentstigning på 200 kr. blevet opkrævet i år. De resterende 100 kr. opkræves sammen med kontingentet for 2018. Det blev besluttet at fremtiden for vores golfbil, der afskrives for sidste gang i år, skal drøftes.

2. match udvalget indstiller regelændring: der er ønske fra flere sponsorer om at man frit kan bruge buggy til matcher på NBGK
ad 2: Godkendt for en prøveperiode for resten af indeværende sæson

3. ønsker til baneforbedringer forslag fra medlemmer
– hul 13 NC: træfældning
– hul 4 OC hazard markering
– arbejdsdag for medlemmer ved Kim
– nye river i bunkers OC
– klokkeskilt ved hul 8 OC
– skraldespande ved rød tee
– konverteringstabel ved 1. hul på new course
– andre ønsker?
ad 3: Ønskelisten udvides stadig

4. status i de forskellige udvalg
– Hans: begynderudvalg
– Sylle: junior træning og Gary samarbejde.
– Kim: match og match udvalg – samarbejde med CH og TD
– Mads: hold/elite veteran
– Jørn: økonomi /sponsor
– Lars: medier/hjemmeside
ad 4: Sylle kunne fortælle om en velgennemført distriktsmatch, god stemning og god kommunikation/godt samarbejde med Gary.
Et enkelt minus: juniorhjemmesiden er ikke blevet opdateret i år. Lars kontakter Allan

5. orientering fra formanden
– Allans arbejde med BM og holdmatcher
ad 5: Der er ganske ringe opbakning fra øens to andre klubber til BM og holdmatcher. Hvis det ikke ændres, har vi sandsynligvis set de sidste BM.
Klubmestertavlerne & hole-in-one tavlen er stadig ikke ajourført siden 2015. Lars tjekker hjemmesiden & samler navne mv.

6. evt.
ad 6: Næste møde: tirsdag den 3. oktober kl. 18 i det nye lokale.


Referat af bestyrelsesmøde i NBGK d. 13/6 2017.

 1.  Vi diskuterede det sidste møde med Carsten Hæstrup.
  1. Mulighed for at udskrive scorekort med tidsangivelse m.m. (som i Rønne)
  2. Automat kontra personlig betjening.
  3. Fælles portal til Rø golfbaner, hvor man både kan tilgå Gudehjem og NBGK, Jakob kontakter Allan ang. små ændringer af hjemmesiden.
  4. Baneforbedringer: Ønskeligt med en arbejdsgruppe af “pensionister” der kunne lave opgaver. (Carsten Jensen) (Kim spørger ham)
  5. Jakob snakker med Allan om at sende noget ud på mail og på hjemmesiden.
  6. Ambassødere for et hul!? Eller en alm. opfordring til at hjælpe med at holde banen pæn og om at rapportere, hvis der er mangler m.v. (info@nbgk.dk), Jakob snakker med Allan om en generel opfordring!
  7. en kommentarboks på hjemmesiden mht. mangler, ris/ros m.v.
 2. Begynderudvalget: 14 indmeldinger fra golfskole + 2 fra Kvikskole + 5 fra diverse.
 3. Junior:
  1. Det fungere fint med Gary.
  2. OK information fra Gary til forældre
  3. Der kommer op til 7-9 unge til træning.
  4. De unge er blevet bedre til at melde fra.
  5. Gary og Carsten H. sponsorere præmiere til distrikts-turneringer.
 4. Match:
  1. Der mangler lidt hjælp, så Kim lægger meget arbejde!
  2. Godt samarbejde med Carsten H.
  3. Kim orientere om KVIK match.
  4. Nye medlemmer til match-udvalget modtages med kyshånd.
  5. Hvordan afmelder man nyhedsbrev fra NBGK? Kim snakker med Allan/Andreas.
 5. Hold/Elite:
  1. Mads orinterer.
  2. Mads snakker med Kim W. ang penge til rejser – snak med Torben Danielsen (max 1500 kr).
 6. Økonomi:
  1. Torben D. kommer til næste bestyreles møde (Jakob invitere).
  2. Regnskabet fra nytår til 31/5 sendes ud. Det ser pænt ud!
  3. Den gamle matchkasse er ved at blive afviklet (nordea).
 7. Intet.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 kl. 19, kontoret:

dagsorden:
1. forberedelse af møde med Carsten Hæstrup
2. møde med Carsten Hæstrup
3. status fra diverse udvalg mv.
4. orientering fra formanden
5. næste mødedato
referat:
ad 1: bestyrelsen drøftede ønsker til baneforbedringer og nåede frem til denne (næsten ikke prioriterede) liste:
Overdækkede udslagssteder på driving range
Bøjede riveskafter på old course (som på new course)
Opretning af tee-steder
Affaldsspande ved dame tee på udvalgte huller på begge baner
Konverteringstabel ved 1. hul på New Course
Et “afvent-klokkeslag-skilt” ved tee på hul 8, Old Course
ad 2: Carsten indledte med at gennemgå konstruktionen bag golf på banerne i Rø.
Både Nordbornholms Golf Klub og Gudhjem Golf Klub vil have gavn af flere sponsorer; bestyrelsen og Carsten enedes om at forsøge at oprette et korps af sponsorambassadører: deres opgave vil være at tage den første kontakt med potentielle sponsorer hvorefter Carsten overtager kontakten.
Carsten udarbejder en liste over de sponsorater vi gerne ser dækket.
Jørn er bestyrelsens tovholder.
Carsten pegede desuden på at mange af greenkeepernes arbejdsopgaver kan klares af frivillige. Det vil frigøre greenkeepertid til (bedre) banepleje og baneforbedringer. Inden der annonceres efter frivillige, skal arbejdsopgaverne præciseres (Carsten) – for derefter at blive bragt i et nyhedsbrev og på hjemmesiden.
Kim påtog sig at overtale Allan til at tage sig af rekrutteringen af frivillige.
Endelig drøftede Carsten og bestyrelsen løseligt idéen om en fællles hjemmeside med links til de to klubbers egne hjemmesider for at lette især greenfee-spilleres vej til banerne i Rø. Bestyrelsen vil på næste møde se på muligheder og ideer der kan fremme og facilitere adgang til en samlet nordbornholmsk portal.
ad 3: begynderudvalg: 22 begyndere er startet, 2 af dem har meldt sig ind, 2 andre begyndere måske på vej; torsdags træningshold sløjfet pga. ringe interesse for tidspunktet; højt humør
juniorudvalg: er kommet godt i gang: undervisning hver mandag hvor de unge er delt op i to hold (hhv. over og under 10 år) med 4-5 på hvert hold.
Matchudvalg: det nye betalingssystem er indført; skal evalueres ved sæsonafslutning
ad 4: – veteranerne i kval.rækken ønsker støtte til ture over: de afsatte midler fordeles mellem de forskellige hold – en ansøgning om lån af bolde til folkemøde ‘17 er ekspederet af Carsten
– forslag om en ris-og-ros kasse for medlemmer på hjemmesiden; ingen protester
ad 5: næste møde: tirsdag den 13. juni kl. 19 i det nye klublokale.


Bestyrelsesmøde den 20. marts kl. 19 i Rø

Dagsorden:
1. velkommen til den nye bestyrelse. Hvem er vi og hvad vil vi og hvor skal vi hen?
2. opgavefordeling og poster (navne er optionelle)
Begynderudvalg: Hans
Juniortræning: Sylle
Matchudvalg: Kim
Hjemmeside/presse: Allan + Lars
Regeludvalg: Allan + ?
Baneudvalg?
Samarbejde med Carsten/Sponsorer /golfklubberne på Bornholm: Jakob
Elite- & divisionshold: Mads
Økonomi: Torben & Jørn-Ole
Andre udvalg: Hvad mangler vi?
Sekretær, mødeindkaldelse og referat: Lars
3. Allans rolle og opgaver
4. DGU fritspilskortet – hvordan og hvem
5. Møder i DGU den 5.4. Brøndby samt den 25.3. i BGK: Hvem kan/vil deltage
6. Evt.
7. Næste mødedato – ønsker til dagsorden
Referat:
ad 1: formanden bød velkommen; bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv og deres hidtidige ansvarsområder.
ad 2: De enkelte udvalg/arbejdsområder blev gennemgået og fordelt som foreslået i dagsordenen med den tilføjelse at Lars kontakter Allan for at tilbyde bistand med presseplejen (tekst og foto)
desuden: ad matchudvalget: Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at overgå til elektronisk betaling samtidig med tilmelding til matcher. Kim blev desuden opfordret til at råbe om hjælp fra bestyrelsen når assistance var påkrævet.
ad baneudvalget: I stedet for at oprette et baneudvalg besluttede bestyrelsen at sætte banerne
fast på dagsordenen.
ad hold: Der skal informeres på hjemmesiden om hvordan man kan komme på hold, hvem der er holdkaptajn på de forskellige hold, og hvor man henvender sig hvis man er interesseret i at spille på et af Nordbornholms Golf Klubs hold.
ad 3: Som foreslået i dagsordenen
ad 4: Kortene er bestilt
ad 5: Vi bliver ikke repræsenteret på de to møder, men det skal undersøges om vi kan trække på DGU i højere grad end vi gør i dag
ad 6: Sylle fremlagde en opfordring fra DGU om at vi tilslutter os en greenfeeaftale for juniores: formanden sender den videre til Carsten med bestyrelsens anbefaling.
ad 7: Næste møde: Tirsdag den 25. april kl. 19 på kontoret.