Arkiv 2014-2015

Bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2015

Der var afbud fra Anders og Andreas

 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Der er stadig ikke sat 100 m pæle op!!
 2. Det ser ud til at vi kommer ud med et lille overskud i 2015 og der blev vedtaget et budget for 2016 uden de store udsving.
 3. Efter en rigtig god sæson for begynderne holdes møde i november i rekrutteringsudvalget om planen for næste sæson.
 4. Matcherne for 2016 er nu datosat og arbejdet i vinter bliver at få sponsoraftalerne på plads. Det tager Allan og Carsten sig af. Der bliver lidt rokering i matchudvalget til næste sæson.
 5. Bornholm Golf Open blev spillet den 15. september på Old Course – det gik fint og der var de sædvanlige småbrokkerier om manglende baneguide og frie bolde på driving rangen. Næste år spilles Open den 1. – 3. september og vi bakker op om dette og udsætter opstarten af Rø-Pokalen til et tidspunkt i fremtiden. Der er ønske om at få en baneguide for Old Course.
 6. Der er tilmeldt et hold i kvalifikationsrækken, men med de nye aldersgrænser for senior, veteran og den nye super-veteran række, er der behov for at revidere vores deltagelse i holdturneringen. Seniorholdet i RegionsGolf er sammen med BGK, men der kan også tilmeldes et hold i veteran og evt. super-veteran. Allan forespørger de mange spillere, der nu er klar til seniorgolf, for at fornemme interessen og få tilmeldt hold. Der tilmeldes et hold i U22A, da vores spillere nu efter to DM i B er klar til nye udfordringer.
 7. Generalforsamlingen er fastsat til at blive afviklet onsdag den 9. marts. Der skal findes tre nye medlemmer til bestyrelsen, og det ser ud til at lykkedes.
 8. Under eventuelt beklagede Cai at der var sket handicapregulering efter sidste match. Det var en Bestball og der kan man ikke reguleres. Man kan ikke fortryde i Golfbox og er nogle utilfredse med at de blevet reguleret, kan der ske en manuel rettelse.
  Jette havde fået en forespørgsel fra nogle lokale spillere der ville flytte til NBGK, hvis den ene kunne medbringe sin buggy. Allan følger op på dette og får en afklaring med banen.
  Der skal en ny til at holde tavlerne i klubhuset ajour fra næste sæson.
 9. Næste møde bliver den 13. januar kl. 19 på kontoret.

Bestyrelsesmøde d. 01. september 2015

Der var afbud fra Anders og Kjeld – Jette var fraværende

 1. Aftalerne fra mail møde blev godkendt og der var lidt snak om hcp. tavler. Det vil være godt med et sæt slope tabeller ved tee 1 på new course.
 2. Formanden gennemgik hvad der er af aktiviteter resten af sæsonen og det er ikke så lidt. Det blev clearet hvem der gør hvad og størst udfordring bliver den 15. september, hvor vi afholder Open på Old Course.
 3. Økonomisk ser det fornuftigt ud. Det ser ud til at vi kommer ud med et resultat som er tæt på budgettet på 2.500 i overskud.
 4. Begyndergolfen fungerer godt og Hans og hans hjælpere har godt fat i de nye.
 5. Matchudvalget har møde på torsdag om de sidste matcher og vi drøftede at få en plan for 2016, så hurtigt som muligt. Allan og Carsten skal sørge for af få sponsoraftalerne på plads, så udvalget kan koncentrere sig om afvikling af matcherne.
 6. Bornholm Golf Open bliver den 15. september på Old Course – der bliver behov for 8-10 hjælpere. Allan søger om hjælpere på nettet via en nyhedsmail
 7. Anders meddelte at han tilmelder et hold til i Kval.rækken når den tid kommer. I øvrigt blev det drøftet om der er grundlag for elite på ø-plan i øjeblikket, med den opbakning og der er pt., eller mangel på samme. Det skal drøftes i GolfBornholm.
 8. Planlægning af matchprogram. Allan laver et udkast til matchudvalget med datoer for næste års kalender. Der skal tages højde for en mængde datoer, så det bliver kun foreløbigt til på torsdag.
 9. Omkring baneforhold er der stadig ønske om at få rettet nogle teesteder op på Old Course. 100 m pæle er stadig ikke sat op. Der mangler snor i klokke på hul 8. Nogle steder er de røde pæle sat langt ned i hazarden. Det duer ikke, da man ikke kan droppe ud af hazarden, når de står så langt nede.
 10. Eventuelt – lidt af hvert uden at noget kom til beslutning.

Næste møde bliver den 21. oktober kl. 19 på kontoret


 

Mødet den 12. august blev aflyst og klaret ved nogle mails mellem bestyrelsesmedlemmerne.


Mødereferat fra bestyrelsesmøde d. 20. maj 2015

Referat fra sidste møde blev godkendt. Hjertestarteren er ophængt og checket efter.

Orientering omkring økonomi.
Der er færre restancer end sidste år og flere nye indmeldte. Budgetterne holder med små afvigelser på junior- og begynder-kontoen.

Orientering om begyndergolf.
God gang i både træning og mandagsgolfen. Der er nok faddere og flere af de nye har allerede meldt sig ind. Begyndermatchen bliver den 13. juni kl. 11.30 på Old Course.  Tag med ud og spil er droppet.

Matcher og sponsorer.
Vi koordinerede matcherne og drøftede sponsorønsker – Vi skal kontakte en enkelt sponsor og få lavet en match efter sponsorens ønske. Det var ikke hensigtsmæssigt at lægge den i september sammen med BB og andre holdmatcher. Generelt skal vores sponsorer kontaktes og der skal gerne findes et par nye.

Open og Rø Pokalen.
Ikke så meget at sige om dem. BGK har taget over med planlægning af Open. Der er 47 tilmeldte og indbydelse til Rø Pokalen bliver skudt i gang i næste uge. Vi satser på ca. 100 deltagere.

Orientering om FOREVER sponsorat.
Charlotte Jacobsen Herschend ringede og vi fik en aftale på plads om 20 % af omsætningen til klubmedlemmer i tre måneder. Den aftale er så forlænget til at gælde hele sæsonen, så jo mere medlemmerne handler plejeprodukter og andre Aloe Vera cremer, jo mere får klubben i sponsorat.

Elitehold, klubhold og juniorhold.
Formanden orienterede om eliteholdet, juniorholdet, seniorholdet og vores egne klubhold. Aftalen med de tre andre klubber er underskrevet og på plads for 4 år.

Planlægning af ”Tak for hjælpen” arrangement.
Vi blev enige om at tage så mange af de frivillige med til arrangementet som muligt. Alle der hjælper til frivilligt bliver inviteret med påhæng. Allan står for indsamling af personer og sende indbydelser. Dagen bliver de 22. august med spil på banen fra middag og efterfølgende spisning på møllân.

Eventuelt
Der mangler opdatering og information til juniorerne om træning og ændringer i aktivitetsplan. Allan tager kontakt til juniorforældre og Gary.

Vi vil begrænse opslag på vores tavle, så aktuelle ting får mere synlighed. Ingen reklamer fra banen og ingen konverteringstabeller på tavlen.

Ønske om tabeller ved teested 1 på New Course.

Næste møde er planlagt til den 12. august kl. 19.00 på kontoret.


Punkter behandlet på bestyrelsesmøde den 11/3 kl. 19 på kontoret.
1. Referat fra sidste møde blev godkendt.
Sidste møde var 14. januar og var primært for at få underskrevet regnskabet.
2. Konstituering.
Bestyrelsen blev konstitueret. Allan er genvalgt af generalforsamlingen, som formand. Alle andre fortsatte på deres poster.
3. Golfskolen og medlemshvervning.
Dette går rigtig godt. Jette fortalte om tiltag, blandt andet om en ny folder der forsøger at fortælle om klub, bane, træner og andre sammenhænge.
4. Sæsonopstart – Matcher, udvalg og banen.
Der ligger et flot matchprogram klart. Åbningsmatch er 11. april og er sponsoreret af Tefal.
Klubben har lagt vægt på at banerne bliver udstyret med RØDE 100 meter pinde. Disse skulle være på vej.
5. Hjertestarter – ophængning og beredskab.
Hjertestarter er ankommet. Det aftales med banen at den bliver hængt op. Den skal hænge under tag. Indenfor på Møllen er et godt bud. Det skal undersøges om dette område kan være låst – så skal der findes alternativ. Der skal undersøges strømbehov inden opsætning.
Anders er i stand til at undervise i denne, ligesom Kim Rønshoff har tilbudt dette på generalforsamlingen.
6. Elitehold – klubhold og juniorhold.
NBGK deltager i Elitehold under GolfBornholm med et 3. divisionshold og 2 ø-dækkende Junior hold. Og med et eget klub-hold i kval-rækken. Endelig er der fra NBGK/BGK et seniorhold, der skal dyste med NGK for at nå til landsdelsfinalen.
7. Eventuelt
Nye DGU-kort – DGU-kort er fordelt. Allan, som formand beholder det ene af de 2 Nordiske kort. Andreas modtager dette år det andet.
8. Næste møde – Næste møde er planlagt til: Den 6. maj kl. 19.00 på kontoret. – Mødet udsat til den 20. maj


Referat fra årets generalforsamling 2015

Onsdag den 11. februar i Restaurant Rø
Alle mødt og der var ca. 40 medlemmer der godkendte beretning, regnskab og vedtog uændrede kontingentsatser.

Ole Rømer blev valgt til dirigent.
Formanden kunne mane al fare for nedlæggelse af klubben i jorden, og vende rubrikken “et uventet underskud i regnskabet” til et planlagt forbrug af beholdningen. Samtidig udviste matchudvalget et overskud i deres drift for 2014 på 9.000 og i den kasse har klubben således en beholdning på kr. 35.000, der kunne have været overført til hovedkassen og så havde der været overskud i driften. Det er ikke intentionen, og det er godt, at de der laver arbejdet også har ansvaret og mulighederne med nogle midler, uddybede formanden.

Der var ingen indkomne forslag og ingen forslag fra bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen. Formand Allan Juhl blev genvalgt og det gjaldt også for de to bestyrelsesmedlemmer Anders Østrup Møller og Kjeld Nielsen. Kim Westh blev genvalgt som revisor, mens Michael Mortensen blev nyvalgt revisor.

Under eventuelt diskuterede man den ballon der var sendt op om en eventuel sammenlægning med Gudhjem Golf Klub. Der var betænkeligheder fra de gamle medlemmer, og Alice Kure mente det ville ødelægge den gode stemning og det dynamiske arbejde vi gør i Nordbornholms Golf Klub. Konklusionen blev hurtigt, at der skal et helt nyt koncept til, og en laves en helt klar og overskuelig plan, før medlemmerne kan tage stilling til et så drastisk skridt, som ændring af foreningens opbygning og struktur. Så ballonen er foreløbig skudt ned ifølge avisen.

Ud over den drøftelse, var der nogle spørgsmål af praktisk karakter til træningscenteret og klubbens webside, inden forsamlingen efter en god times tid, kunne nyde snitter og en kop kaffe. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen aftalte næste møde til den 11. marts kl. 19 på kontoret i Rø.


14. januar blev regnskabet underskrevet og budgettet vedtaget.


Mødereferat
Bestyrelsesmøde d. 17. november 2014 på kontoret

Alle mødt.

1. Referat fra sidste møde blev godkendt, kommentarer: Allan tager kontakt til banen om 100 m markeringer og skilte på tee 8. Banen vil selv etablere 200 m markeringer hvor det er fornuftigt.

2. Vi afholder generalforsamling den 11.02.15 kl. 19.00 i Rø selskabslokaler. Anders, Kjeld og Allan er på valg.

3. Regnskabsresultatet for 2014 ser ud til at ende med et underskud i driften på kr. 28.000, hvilket er planlagt og ok. Jørn Ole tager kontakt til Torben for at få specificeret konti for Administration og Andre udgifter.
Budgettet for 2015 blev fastlagt med et lignende underskud. Budgetforslag vedlagt.

4. Hverveudvalget holder møde den 20. 11. og her vil næste sæsons hvervekampagne blive fastlagt og planlagt.

5. NBGK og Rø Golfbaner (GGK) planlægger at lave en ny turnering i uge 34. Rø Pokalen 2015 – en holdturnering for to spillere, der spiller Old og New som single og enten Old eller New i en afsluttende greensome. Det samlede resultat giver vinderne i de fire rækker, som turneringen laves i. Der bliver frokost, alternativ frokost og afslutningsspisning inkluderet i deltagergebyr. Alle får en velkomstpakke og der bliver præmier for nærmest hullet, lodtrækningspræmier mv. – BGK forsøger at videreføre BGO i uge 38, evt. med ÆldreSagen ind over.

6. Eliteholdet er igen tilmeldt kval.-rækken og formanden vil forsøge at skabe et udvalg til at tage sig af juniorarbejdet.

7. Cai planlægger matchkalender for 2015. Igen en blanding af lørdage og søndage. Der skal samstemmes med banen, de andre klubber og så skal Ole Rømer gennemgå sponsorater, for at se hvilke der skal fornyes og skaffe et par nye sponsorer.

8. Det nye træningscenter er færdigt og det er blevet indrettet med en Golf Simulator, som man dog skal betale ekstra for at benytte. Vi skal undersøge prisen for juniorer, dels for adgang til at træne og dels til brug af simulator.

9. Næste møde blev besluttet til at være den 14. januar kl. 19.00 i Tejn (Træningscenteret), hvor vi skal godkende og underskrive regnskab, budget og beretning.


Mødereferat
Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2014 på kontoret

Alle mødt, undtagen Anders.

1. Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

2. Formanden orienterede om forløbet i forbindelse med etablering af vintertræningscenter i Tejn og man så frem til aktiviteter og de øgede muligheder for brugerne på Rø Golfbaner.

3. Torben havde lavet en udskrift på økonomien og det ser ud som om klubben kommer ud med et lille underskud på ca. 22. 000. Medlemsstatus her ved opgørelsen den 30/9, er at vi er 328 fuldtidsmedlemmer, og det er 16 flere end sidste år.

4. For at fremme medlemshvervningen skal vi igen uddele gavekort til begyndergolf, men sikre os, at det er nye der starter til golf, og ikke folk, der for anden sæson starter op gratis.

5. Formanden meddelte at samarbejdet i GolfBornholm er på lavt blus og kun de sportslige aktiviteter, som Holdturneringen, BM i slagspil og Parturneringen er man fælles om. Allan har sagt fra til at stå for Bornholm Golf Open, og Gudhjem og NBGK har meddelt, at man ikke mener der er nok i den, til at lave så meget arbejde med den. DanCentermatchen ved man ikke helt hvordan man skal afvikle til næste år, men det bliver afgjort i løbet af oktober. Rønne overvejer at videreføre BGO-turneringen, men ellers opstår der måske noget nyt. Formanden og banen har noget på bedding.

6. Det fælles elitesamarbejde påtænkes at fortsætte de næste fire år med kun et fælles hold. I 2015 er det i 3. division og i stedet for et andethold, melder man to hold til i Junior/ungsenior-turneringen – U22A, der er holdkamp med tre mand på hver. Det indbetalte beløb på kr. 10.000 tilbagebetales, da elitearbejdet har dækket alle deres udgifter med tilskud og sponsorer. – under dette punkt orienterede formanden om andre sager:
Regionsmøder i DGU sidst i oktober.
DGU udbetaler rejsetilskud til vores Kval. Hold og vores juniorer.
Der er indberettet medlemsantal ud fra DGU-databasen.
Torsdagsherrerne påtænker at lave en vinterturnering om lørdagen med start efter lørdagsgolfen, som ændrer deres starttid til kl. 10.
Juniorholdet i U22B spiller landsfinale på søndag i Dejbjerg
A/S Team Bornholm vil gerne være med til at arrangere pakkerejser i forbindelse med evt. nye aktiviteter.
Der var utilfredshed med at SYDBANK havde svigtet deres forpligtigelse til at være sponsor for en match i år. De havde sponsoreret scorekort i stedet og det var ikke aftalen. Taget til efterretning og så må vi hurtigere på banen her i efteråret og få matchen på plads til næste år.

7. Matchkalenderen for 2015 kommer til at ligne den fra i år og Cai samstemmer med Nexø og BGK, så der ikke er store matcher, der kan trække spillere fra alle klubber, på samme dag.

8. Evt. Kjeld havde fået flere forespørgsler om markering af 100 m afstanden, i form af røde pinde på begge baner. Bedre skiltning til næste tee flere steder, og så mangler der et skilt på tee 8 om klokke og en snor i klokken. Andreas spurgte om vi ikke selv kunne sørge for at flytte teestedsmarkeringerne her i vinter, så de samme steder ikke blev så hærgede. Kun enkelte skulle have bemyndigelse til dette.

9. Næste møde blev besluttet til at være den 17. november, hvor vi skal drøfte budget og planlægge generalforsamling, valg mv..


Mødereferat fra bestyrelsesmøde d. 12. august 2014

1. Referat fra sidste møde blev godkendt. Hjertestarter indkøbes i samråd med banen til at være klar til sæsonstart 2015.

2. Opfølgning af punkter udsendt på mail i juli.
a. Vintertræning og klubbens stillingtagen til dette. Klubben har ikke midler til at indgå nogen aftale om leje eller anden form for betaling. Vi spørger gerne medlemmerne efter oplæg fra banen med budget og vilkår.
b. Besøg af DGU-formand Jim Steffensen. Formanden orienterede om besøget og kunne fortælle at gæsten var meget begejstret for Old Course.
c. Medlem skaffer medlem tages under punkt 4
d. Hjælpere til Open – behov og opgaver. Der laves plan for hvad der skal være hjælpere til og er sat et nyhedsbrev i værk.
e. Klubmesterskaber tages under matcher punkt 5

3. Økonomi og medlemsstatus. Torben havde udarbejdet et regnskab pr. 10/8 og mener vi holder os på et underskud svarende til ca. 30.000 for året. Medlemstallet er +20 i forhold til sæsonstart.

4. Medlemshvervning og begyndergolf – Medlem skaffer medlem 17. august og Made in Denmark kampagne. Der er ikke mange tilmeldt til den 17. og vi har ikke gjort meget for at reklamere for den 23. og 24. – Vi mener markedet er mættet for i år og vil satse mere på at gøre en indsat til foråret. Der bliver ikke nogen fælles golfskolepokal match i år, kun vores egen afslutning.

5. Resterende matcher og klubmesterskaber, Tak for hjælpen match. Der er styr på årets sidste matcher og formanden sætter klubmesterskabet op i Golfbox. Matchudvalget skaffer glaspræmier ud fra liste og gennem banen indkøbes vin til præmier. Der bliver fælles spisning efter mesterskaberne inkluderet i matchfee. Gæster kan spise for kr. 100,- Formanden kontakter Sydbank for sponsorat af KM.
Tak for hjælpen bliver den 21. september og matchudvalget laver matchen mens bestyrelsen arrangerer spisningen på Abildgård. Hvert udvalg sender liste til formanden som så inviterer og samler tilmeldinger ind.
Parmesterskaberne spilles i år med afslutning i Rønne. Hver bane sørger selv for præmier.

6. Elite og juniorer orientering. Mange juniorer og Gary står for træning og matcher. Der forsøges med en forældrebank til praktiske opgaver. Elitesamarbejdet er nu afsluttet efter en 3-årig periode og der skal en ny aftale på plads i efteråret. Allan og Anders tager til de fælles møder.

7. Eventuelt – orientering om opringning fra DGU om vores lejekontrakt og forhold til Gudhjem Golf Klub. Formanden mente efter kontakt til Gudhjem Golf Klub at vores aftale er ok.

8. Næste møde er den 1. oktober kl. 19 på kontoret


Mødereferat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2014

1. Referat fra sidste møde
Godkendt. Hjertestarter bliver indkøbt nu.

2. Økonomi og træner.
Indtægterne var lidt mindre end sidste år ved samme tid selv om der er samme antal medlemmer. Kontoret mangler opfølgning af betalinger. Vi laver en reminder på nettet. Lidt for dyre bagmærker i forhold til hvad der er hensigtsmæssigt, praktisk og holdbart. Bestyrelsen ind over næste gang vi handler så meget.
Klubben yder et tilskud til træningen af begyndere i år, da der er rigtig mange til hver træning. Banen afregner med træneren og opkræver hos klubben.

3. Medlemshvervning og begyndergolf.
Det går rigtig godt og der har været 41 til træning indtil nu. Mandagsgolfen er startet på new med biler til de længste teesteder og 19 deltagere på banen. 6 gik på Par-3 banen.
Man enedes om at skippe ”Medlem skaffer medlem” den 31. maj og fastholder arrangementet den 17. august.

4. Matcher, udvalg og banen.
De første matcher er gået godt og der er fire hjælpere hver gang, så det skal nok fungere. Kontoret laver startlister og scorekort. Sydbank skal kontaktes og man satser på at de sponsorerer klubmesterskaberne. Matchudvalget holder jævnligt møder og får styr på flere og flere ting. Allan laver nyhedsbrev om at være med til HulCup samt årsmatchen den 1. juni.

5. Vores hold i kvalifikationsrækken og divisionsholdene spiller første runde i turneringen i den kommende weekend. Der er lidt udfordringer i næste spillerunde, der falder sammen med folkemødet og gør det umuligt at komme frem og tilbage i den planlagte weekend.
Juniorerne i U22B har måttet melde afbud til første kamp, da der er for mange afbud. Kampen er blevet flyttet en gang, så det er lidt ærgerligt, men de næste kampe er vi klar.

6. Eventuelt
Den bestilte buggy til klubben, bliver med logo og slogan for at melde sig ind i NBGK. Den skal fortrinsvis bruges til at hjælpe evt. gangbesværede til at leje et køretøj. Ellers kan klubben råde over den ved relevante lejligheder. Resten af tiden bruges den af banen som en af udlejningsbilerne. Det er i øvrigt banen der administrerer brugen af den. Medlemmer betaler kr. 50 pr. gang de låner bilen. Pengene går til banen for at vedligeholde og passe og oplade. Betingelserne for at låne buggy´en blev drøftet og de endelige regler og retningslinjer bliver lagt på nettet.
Man aftalte at medhjælpermatchen bliver den 21. september og spisning på Abildgaard eller friheden. (All inklusive i 3 timer) Udvalgsformænd mv. orienterer deres folk, så man kan reservere dagen.
Jette savnede en bedre markering af out på hul 14 ved vejen til sommerhuset ud mod Nørregaardsvej. Allan ordner det inden onsdagsgolfen 7. maj og får flere hvide pinde opsat.

7. Næste møde
Afholdes tirsdag den 12. august kl. 19.00 i klublokalet på Møllen.
Og den 1. oktober kl. 19 i klublokalet på Møllen.


Mødereferat fra bestyrelsesmøde d. 27. marts 2014

1. Referat fra sidste møde blev godkendt. Hjertestarter forventes indkøbt af klubbens midler, da vi ikke har fået bevilliget en sådan.

2. Bestyrelsen konstituerede sig selv. Formanden er valgt direkte af generalforsamlingen sidste år og resten blev som følger:
Jørn Ole Riis: Kasserer
Jette h. Engell: Næstformand
Andreas Bille Brahe: Sekretær
Cai Werner Lyng: Formand for matchudvalget
Kjeld Nielsen: Banerepræsentant
Anders Østrup Møller: Sportsudvalg

3. Golfskolen og medlemshvervning. Det går forrygende med tilmeldinger til begyndergolf. Der er 42 tilmeldt begyndertræning med start den 1. april kl. 17.00. Der er ca. 15 faddere, og der kan godt bruges flere. Der bliver desuden 3 teoriaftner i april og den 5. maj starter mandagsgolf på New Course. (Spillere der spiller 18 huller har i dette tidsrum fortrinsret på banen).

Der er bestilt en buggy til klubben, der fortrinsvis skal bruges til at hjælpe evt. gangbesværede, til at leje et køretøj. Ellers kan klubben råde over den ved relevante lejligheder. Resten af tiden bruges den af banen som en af udlejningsbilerne. Det er i øvrigt banen der administrerer brugen af den. Hvad den kommer til at koste for medlemmer at benytte, er ikke afklaret. Ligesom betingelserne ikke er klar pt. Allan laver et oplæg.

4. Sæsonopstart – Banen, udvalgene og matcher.
Old Course forventes åbnet pr. 1. april. Der kan bookes tider nu.
Banerne ser utrolig godt ud på nuværende tidspunkt. Mark Pedersen er ansat som greenkeeper og har taget godt fat. Der er pt. ikke fastlagt en arbejdsdag, da vi afventer udspil fra greenkeeperne om nogle relevante opgaver.
Status fra diverse udvalg og klub-i-klubber
Begyndere er i fuld gang med planlægningen og vi starter op med træning og undervisning 1. april.
Tirsdagsdamer kører som vanligt, ligesom Onsdagsgolf, der starter op den 16/4
Torsdagsherrer start den 10/4 – herunder med elitetræning for Ø-holdet i bruttorækken. Senior-veteraner spiller pt. Fredag.

Juniorafdeling starter først i april. Simon Arvidsen hjælper til. Der er planlagt Sommerlejr med videre og det kører som vanligt. Der overvejes en Facebook-gruppe til juniorerne. Vi har meldt en hold til i DGUs turnering U22B, for spillere op til 21 år og med hcp. over 10,5 pr. 1. januar.
“Tag-med-ud-og-spil” den 26. april er udsat pga. stor begynderaktivitet, som vi prioriterer.
Matchudvalget er konstitueret ved første møde og i fuld gang. Hulcup forventes afholdt som vanligt med start 1. maj.
Nyhedsbrevs-modulet opdateres med alle emails fra golfbox snarligt.
Vi minder om, at der IKKE kan reguleres i klubmatcher under følgende regler: Matcher afholdt før 1. maj. Hvis banen efter 1. maj kræver lejeforbedring. Hvis klubben ved matcher selv beslutter at kræve lejeforbedring. Det er muligt at spille EDS og blive reguleret, hvis der ikke er krævet lejeforbedring af banen og man i øvrigt ikke tager lejeforbedring. Dette gælder også INDEN 1. maj.

Det er besluttet af bestyrelsen at:
NBGK ønsker at følge de regler, der gælder for EGA-handicap i matcher fremover. Vi vil gøre det for at følge den nationale procedure på området. Man skal således være registreret med EGA handicap for at spille med om præmierne.

Det er konkretiseret ved følgende:
a) Da nye spillere ikke altid har haft mulighed for at opnå EGA-hcp, vil der altid være en række i en match hvor reglen ikke gælder. Ved 3 rækker vil C-rækken være ”åben”. Ved 2 rækker vil B-rækken være ”åben”. Ved 1 række vil den være ”åben”.
b) Hvis man har et handicap der placerer en, i en af de ikke åbne rækker, vil man således ikke komme i betragtning om præmierne, hvis man ikke har et EGA-handicap. c) Hvis man er i tvivl om sin HCP-status kan man logge ind på GOLFBOX og se denne eller kontakte kontoret, der kan oplyse om dette og hvordan man generhverver sit EGA-handicap.

5. Omtalen i forbindelse med idrætsstøtte.
NBGKs holdning til sagen om idrætsstøtte kan i sin helhed læses på nbgk.dk, dog har bestyrelsen besluttet at tage kontakt til NGK, med henblik på at ansøge BRK om støtte til at drive klubben. Dette vil ske under skelen til, at NBGK kan opnå en synlig gevinst i forhold til de udgifter klubben ellers har.

6. Eventuelt
Nye DGU-kort er fordelt. Jette og Allan modtager de 2 NGU-kort.

7. Næste møde afholdes tirsdag den 6. maj kl. 19.00 i klublokalet på Møllen.


Referat fra årets generalforsamling 2014

Onsdag den 26. februar afholdt klubben den årlige generalforsamling i Restaurant Rø og de 44 fremmødte medlemmer fik en orientering om klubbens forhold i det forgangne år. Beretningen og regnskabet var jo på forhånd udsendt, så medlemmerne var forberedt på de kommentarer som formand Allan Juhl kunne knytte til bestyrelsens beretning. Der var ingen drøftelse og man var godt tilfreds med forholdene i den forgangne sæson. Afsnittet om kommunens forfordeling af tilskud til banerne gav ingen anledning til debat, dog var pressen mødt frem for at få en mening om den sag. Det drejer sig om jordleje, vandafgifter og ejendomsskatter, som Nexø og Rø golfbaner skal betale som privatejede, mens Rønne slipper for disse udgifter, fordi jorden er enten kommunal eller jordlejen betales af kommunen. For at vise hvor megen aktivitet der er i klubben viste man en billedserie fra sæsonens matcher og aktiviteter.
Regnskab med lille overskud
Årets regnskab, der udviste et overskud på kr. 32.000, blev godkendt uden diskussion.
Uændret kontingent
Budgettet og grundlaget for dette, nemlig kontingentsatserne blev vedtaget uden diskussion og det betyder at kontingentsatserne er uændrede i 2014.
Genvalg af næstformanden og et bestyrelsesmedlem
Der var fire medlemmer på valg og de to blev genvalgt for en toårig periode. Næstformanden, Jette Engell og Jørn Ole Riis sagde ja til endnu en tørn.
Nyvalg af to medlemmer
Bente H. Hansen og Ruth Gjerding havde valgt at trække sig og det gav plads til at Andreas Bille Brahe og Cai Werner Lyng kunne komme med i bestyrelsen.

Afslutningsvis takkede formanden det afgåede bestyrelsesmedlem og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Efter det formelle var der snitter og kaffe og en lille regelquiz som Doris Nyboe og Kjeld Nielsen vandt med 9 rigtige.


Referat bestyrelsesmøde d. 13. januar 2014 kl. 19.00 på kontoret

1) Referat fra sidste møde
Annoncering på hjemmesiden efter hjælpere til matchudvalget har båret frugt. Interesserede kan stadig kontakte matchudvalget. Med hensyn til golfbil der kan benyttes af spillere med dokumenteret behov for bil, har vi spurgt Dansk Handicapforbud. Det er fonde, der har finansieret Rønnes, og vi forsøger at søge Sparekassen Bornholms Fond. Andreas Bille Brahe er gennem sit firma, tilde.dk, hyret af banen til at lave oplæg til fælles hjemmeside. Første regeleftermiddag er afholdt, og der kommer flere til foråret. Når nybegyndere tilmelder sig på nettet, skal vi have en rubrik med fødselsdato, så vi har alle data fra start. Det har vist sig, at for at få tilskud fra kommunen skal vi have et CVR nummer. Vi havde opsagt det, og har nu oprettet et nyt for frivillig forening. Hjertestarter – Trygfonden søgt igen. Bliver det ikke bevilget, indkøber klubben selv.

2) Nyt fra formanden
Generalforsamling 2014 – valg mv.
Den 26/2 kl. 19 på Restaurant Rø. Bestyrelsen har haft kontakt til 2 medlemmer, der stiller op til valg til bestyrelsen. Andre interesserede er meget velkomne.
Beretning: Godkendt til fremlæggelse.

3) Banekontakt
Mange løse og nedfaldne grene på Old Course efter stormen, ellers intet nyt.

4) Begynderudvalg
Fem nye begyndere har allerede meldt sig på banen. Medio februar sendes fysisk gavekort til alle medlemmer til uddeling til interesserede nybegyndere.

5) Matchudvalg
Medlemmer: Ingen ud over 1 der stiller op til bestyrelsen, har meldt sig som interesserede medlemmer.
Regnskab for matchkassen fremlagt. Der har været lidt højere indtægt, og der er givet lidt flere penge ud. Primært p.g.a. manglende sponsorer. Nye mulige sponsorer er aftalt kontaktet inden 15/2. Der skal købes logobolde næste år, så det er godt, der er lidt overskud.

6) Eliteudvalg
Intet nyt

7) Økonomi
Regnskab 2013 – godkendt og underskrevet. Revision udføres i uge 4
Budget 2014 – aftalt og godkendt

8) Øvrigt.
Greenfeegæster skal om vinteren betale kontant, da kortautomaten er pillet ned. Da det ikke står nogen steder, og det langt fra er alle, der har kontanter, går nogle gæster ud, uden at betale. Banen går glip af indtægt. Vi opfordrer til at sætte kortautomat op igen. Der mangler også kuverter til kontanterne.

9) Næste møde bliver generalforsamlingen den 26/2