Generalforsamling 2022

Generalforsamling Nordbornholms GK 2022 Rø selskabslokaler

Klubben afholdt onsdag d. 23. marts 2022 årets generalforsamling med 19 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning om klubbens virksomhed

3. Fremlæggelse af regnskabStatus

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2022

5. Forslag fra bestyrelsen

Ændring af kontingent for senior til 5.300 kr, ungdom til 3.100 kr.

Sikring af egenkapital

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kim West, Ruth Gjerding og Kenneth Knudsen modtager genvalg.

Jakob Storm har trukket sig fra bestyrelsen, som indstiller Martin Sejer Madsen som nyt medlem.

8. Valg af revisorer Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Ad1: Bestyrelsen forslog Ulla Knudsen som ordstyrer og blev valgt.

Ad2: Formand Jakob Friis bød velkommen og henviste til årets beretning på NBGK´s hjemmeside.
Igen i år med COVID-19, dog i mindre grad, har været positiv for golfsporten og klubben, det har igen givet flere medlemmer. Tak til sponsorer, samt nye sponsor. Der ny sponsor på Hole In One. Det er Wild Destillery Bornholm v/Henrik Nerst. Stor tak til Jakob Storm for indsatsen i matchudvalget, der er plads til ny medlem. Også stor tak til Kenneth Knudsen for stor indsats ifbm fornyelse af vedtægterne, regler og dokumenter. Der er plads til ny medlem. Jakob Friis melder samtidig at han går af næste år som formand.
Formandens beretning blev godkendt.

Banen i årets løb v/ Benny Knudsen
Green Hul 15: Efter sidste år hvor det ikke lykkes at få gang i vækst m.m. er der nu begyndende græsvækst. Der er fælder godt omkring green, for at den får lys og luft. Hvis det forsætter, forventes green at være klar 1. maj eller 1. juni 2022. Professionelle har set på green og mener det ser godt ud og tidsplanen holder.
16. teested er der planer om udtynding af træer og buske, for at bedre udsigt til hul 3 og søen hul 4.
Hjælpere søges gerne. De der er god med krat rydder og diverse haveredskaber. Der kommer nye vejviser ”Next Tee” ved hver green incl. Boggie retning. Der er planer om ”rødhætterne” (kantsten) skal genopfriskes med ny maling. De står langs vejen på hul 1 & 2. Venter her på lunere vejr. På Driving Range er er kommet en ny boldmaskine som betjenes via APP: Golfmore.
Info og vejledning kommer på NBGK´s hjemmeside. Der kommer synlige tagets på Driving Ranges. Vaskepladsen fornyes. Gamle er afmonteret og nye stålvaske er på vej. De bliver klar til sæsonstart.

Fælles match kalender for øen klubber er klar og bliver tilgængelig på NBGK´s hjemmeside. Klubbens egne matcher ses på golfbox.

Ad3: Kim Westh fremlagde regnskab. 2021 blev et godt år med flere medlemmer. Regnskab godkendt.
Tilgængeligt på NBGK’s hjemmeside.

Ad4/5: Budget fremlagt af Kim Westh
Medlemskontingent forhøjes til kr. 5.100 til kr. 5.300. Ingen stigning på ungdom (trods det står på dagsordenen) Budget godkendt. Tilgængeligt på NBGK’s hjemmeside.

Sikring af egenkapital: Fremlagt at investere ca. ¾ af beholdning i evt. Fonde for at holde værdien ift. negativ rente og alm inflation. Carsten fra Nordbornholms Røgeri gjorde opmærksom på af investering indebar en vis risiko – hvilket bestyrelsen og forsamlingen var opmærksom på. Bestyrelsen får bemyndigelse til at investere af forsamlingen.
Ad6: Ingen indkomne forslag.

Ad7:Kim Westh Og Ruth Gjerding modtog genvalg, Kenneth Knudsen går af. Jakob Storm går af, et år før tid. Martin Sejer Madsen nyvalgt til bestyrelsen og godkendt af forsamlingen. Rolf Laugesen nyvalgt til bestyrelsen og godkendt af forsamlingen.

Ad8: Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtog genvalg og godkendt af forsamlingen.

Ad9: Evt: Hjertestarter på hul 7 søges der tilskud fra fonde. Pt. afslag fra Trygfonden, søges v Sparekassefonden. Hvis der stadig er afslag, investere klubben selv i en hjertestarter til hul 7.

Generalforsamlingen sluttede med mad og drikke.

Referat v Sylle Ulderup Hansen