Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Nordbornholms Golf Klub blev afholdt onsdag den 22. februar i Restaurant Rø med dagsorden i følge vedtægterne.

Michael Mortensen blev valgt til dirigent og han konstaterede at indkaldelsen var foregået rettidigt og at der kunne træffes beslutninger af de 45 fremmødte.
Formanden uddybede derefter den skriftlige beretning om klubbens virksomhed i den forgangne sæson og kom med lidt information om nye tiltag og den kommende sæson.
Årets reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Der var ikke noget regnskab fra matchudvalget, men alle regninger var betalt og der var stadig lidt over 20.000 i kassen.
Derefter blev årets budget gennemgået og kontingentet for 2017 vedtaget. Det medførte en stigning i kontingentet på kr. 200 for voksne og kr. 100 for juniorer.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
Ved punktet valg af formand kunne dirigenten meddele at Allan Juhl ikke ønskede genvalg og derfor blev kandidaten til posten Jakob Friis valgt med akklamation. Det gjaldt også ved genvalg af Jørn-Ole Riis og nyvalg af Mads Holm og “Sylle” (Sylvia Ulderup Hansen)
Michael Mortensen og Kim Westh blev genvalgt  som revisorer.
Under eventuelt blev den nye lokalregel gennemgået og der var spørgsmål om brug af klubbens buggy. Den nye formand takkede de afgående medlemmer og særlig den afgåede formand fik ekstra opmærksomhed og flydende gaver, hvilket han satte megen stor pris på. Derefter var der kaffe og snitter samt hyggelig snak ved bordene.

Budget for 2017: 

Bestyrelsens beretning for 2016

Nordbornholms Golf Klub

januar 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Med lyden af rådhusklokkerne rendte året ud og der kan ikke ske flere ulykker i 2016. Sådan tænkte man næsten når man ser på den store verden omkring os, og samtidig kan man så glæde sig over, at den her beretning faktisk kun indeholder positive fortællinger fra året der gik på Rø Golfbaner og i vores lille klub. Det er heldigvis det, der her skal omtales, og 2016 har været godt for både klub og baner.

Året starter altid med vintergolf, hvor en gruppe hårdføre spillere holder gang i klubaktiviteter uden for sæsonen og sådan slutter året også. Der imellem sker der dog en masse i vores klub. Generalforsamling med bl.a. denne beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, valg og eventuelt nogle forslag til vedtagelse. For at styrke træningen og skabe endnu et tiltag, valgte bestyrelsen at indføre frie træningsbolde og give adgang til vintertræningscenteret, selv om det var uden for budgettet og en ekstra udgift. Det er vores indtryk at det har været værdsat, men da vi ikke kan komme med underskud flere år i træk, vil en lille kontingentstigning bidrage til at ordningerne kan fortsætte i 2017.

Allerede før sæsonstart var begynderudvalget med Gary og Hans i spidsen i gang med at oplære de nye golfspillere og den direkte metode, hvor man kommer på stor bane fra begyndelsen er et stort hit, som vi fortsætter i den kommende sæson.
I det følgende nævnes de aktiviteter der har foregået hver uge sæsonen igennem, og det er faktisk overvældende. Mandag er der begyndergolf, som er i de bedste hænder ved Hans Runekær-Hansen og hans hjælpere. Teoriundervisningen står den nuværende formand for og det følges op med regeleksempler flere mandage i gennem sæsonen.
Mandag er der også holdturneringsgolf med seks hold der spiller mod de andre klubber på øen. At få holdledere til de enkelte hold i NBGK har været let, og det er dejligt at så mange vil være med. Det resultatmæssige her været lidt svingende, men sådan er golf jo.

Tirsdag er der damegolf og her har Lise Aasted og Mette Bloch helt styr på den del, så det blander bestyrelsen sig ikke så meget i. Spilreferater fra månedsmatcher og anden info kommer på websiden.

Onsdag er der i løbet af sommeren seniorturneringer, som for NBGKs vedkommende styres af to frivillige. Det er igen ikke noget bestyrelsen er indblandet i. Dejligt at også dette kører.
Onsdagsgolfen er også helt styret af en selvbestaltet gruppe, som klarer alle opgaver, uden indblanding af bestyrelsen. Info på websiden gør at vores site er en af de mest sete golfsider i landet.
Onsdag har der også været træning af begyndere og juniorer. Den opgave har Gary stået for sammen med Hans og enkelte forældre til juniortræningen. Her er der en opgave med at få dette bedre organiseret og udviklet.

Torsdag er der herredag og det er jo et kapitel for sig, med 35-45 deltagere hver uge. Igen er der to-tre mand, der helt på egen hånd, har styr på dette og der er ingen indblanding fra bestyrelsen.

Fredag spiller seniorer/veteraner og de har helt selv styr på deres organisering, uden indblanding af bestyrelsen.  Nogle fredage spiller juniorerne også efter aftale med Gary.

Om vinteren stopper man med aktiviteter på hverdagsbasis og i stedet er der lørdagsgolf. Dette varetages, som om onsdagene om sommeren, af en selvsupplerende gruppe medlemmer, uden indblanding af bestyrelsen. Websidens opdatering på dette område gør at den også er aktiv i vinterperioden. Det er mange aktiviteter, og det bliver suppleret med en meget vigtig del af klubbens organisering og aktivitet, nemlig matcher og turneringer og her er det matchudvalgsformand, Kim Sørensen, som har haft ansvar for tilrettelæggelse og afvikling, i samarbejde med udvalgets medlemmer og kontoret, som så står for arbejdet med at skaffe og holde kontakt med sponsorer. Denne post er klubbens største og mest arbejdskrævende opgave. Vi havde i 2016 et omfattende program og det bliver endnu bedre og endnu mere spændende i 2017.

Klubben har en plads i GolfBornholm sammen med Gudhjem Gk´s forretningsfører. GB er et fælles forum for klubberne på Bornholm, hvor man aftaler eller drøfter fælles retningslinjer for det forretningsmæssige på banerne. NBGK har jo ikke så megen interesse i dette, men kommer med gode forslag og påvirker aftaler og forhold omkring greenfee mellem klubberne mv. Store fælles turneringer, som Bornholm Golf Open og Parmesterskaberne, drøftes og aftales også i dette forum. Endelig aftales Bornholmsmesterskaberne og holdturneringen også i GB regi, i et eliteudvalg, som også tager sig af forholdene og samarbejdet omkring divisionsgolf. Vi mener det er vigtigt med et elitearbejde og et hold, der har pressens bevågenhed. Det giver positiv omtale og er med til at få nye spillere til sporten. Det fælles hold vandt deres pulje i 3. division og vandt deres oprykningskamp til 2. division.
Samarbejdet med Gudhjem Golfklub har været godt og er i disse år helt ukompliceret. Der er faste aftaler for baneleje, brug af anlægget og brug af træner. Nordbornholms Golf Klub har ikke noget med driften eller pasningen af anlægget at gøre, ud over at der nogle år arrangeres en arbejdsdag, hvor medlemmerne kan gøre en indsats til fælles bedste.

Medhjælperarrangement for klubbens frivillige er også en del af bestyrelsens opgaver. Det skal planlægges og uddelegeres, så er det jo bare ren hygge, hvor det i 2016 var bestyrelsen der vandt den lille dyst.

Bestyrelsen laver og godkender klubbens budget. Selve det praktiske med betaling af regninger og opkrævning af kontingent, varetages af Torben Danielsen, som frivillig bogholder og kontoret. Kontakt til bank og diverse IT-adgange har den frivillige bogholder også.
Der holdes fem-seks møder om året, og det har været formanden der indkalder og leder møderne. Et bestyrelsesmedlem sørger for referat. Der er så nogle praktiske opgaver og lidt administration i forhold til kommunen, som også varetages af bestyrelsen. Matchudvalget har deres egen kasse og der kan så overføres et eventuelt overskud til klubbens drift, hvis der er behov og man ønsker dette.

Forholdet til Restaurant Stenby Mølle varetages af formanden, der laver aftale om kaffeordning og aftaler om åbning mv., men det er jo Benjamins virksomhed og klubben har ikke noget ansvar for drift eller andet, så det er ren kommunikation og samarbejde. Et bestyrelsesmedlem tager sig af ajourføring af hole-in-one og klubmesterskabstavler.
Klubbens webside er en meget vigtig del af kommunikationen mellem ledelsen og medlemmerne. Der er stort set altid mere end 1.000 unikke besøg om ugen på siden og her orienteres om alle aktiviteter og begivenheder. Den er lavet i wordpress.org og tilpasser sig alle platforme. Det er et online cms system, så flere kan redigere og bidrage, men som udgangspunkt bør det være en person, der har ansvaret for en opdateret og ajourført webside.
Klubbens sociale liv er også en del af en bestyrelses opgaver, men det kommer helt af sig selv, hvis alle de opgaver, der er skitseret herover fungerer og kører. Faktisk er bestyrelsens vigtigste opgave at give plads til de aktiviteter og turneringer der er i klubben, og så følge op hvis der opstår spørgsmål og mindre konflikter mellem klubbens aktiviteter og banes interesser. Klubbens økonomi balancerer på en knivsæg og der er ikke ret megen luft til andet end det mest nødvendige, da langt hovedparten af alle kontingenter går til banedrift, men det er i høj grad også banerne og deres gode stand, der er vores interesse, så det er en ok fordeling.

Til sidst vil vi gerne takke de mange frivillige i klubben og banens medarbejdere for at godt arbejde og et godt samarbejde, som vi håber fortsætter i årene fremover.

Med denne orientering om klubbens drift og forhold, fremlægger bestyrelsen beretningen til debat og godkendelse.

Bestyrelsen


Beretning – Se som pdf-fil


Regnskab 2016

Årets driftsregnskab med status – Se som pdf-fil

Noter til regnskab