Arkiv – Medlemsorientering 2016

Bestyrelsesmøde onsdag den 1. februar 2017

Referat fra sidste møde godkendt; Michael Mortensen har sagt ja til dirigentposten ved generalforsamlingen i Rø Selskabslokaler, hvor dato er booket; ellers intet til referatet
Det endelige regnskab med noter blev gennemgået og underskrevet af de fremmødte.
Kontingent stiger med 200.- kr. i 2017. Stigningen er øremærket træningscentret i Tejn og bolde til driving range.  Kontingentstigningen skal endelig godkendes af generalforsamlingen
Regnskabet er underskrevet af revisorerne uden anmærkninger.
Spørgsmål om forretningsorden blev udsat til efter generalforsamlingen, som en egentlig overdragelsesforretning med ny arbejdsfordeling i bestyrelsen
Vintertræningscentret er åbent for initiativer, men der er ikke planlagt noget ud over hvad Søren Arvidsen har af tilbud.
Bestyrelsens indstilling til (ny)valg af bestyrelsesmedlemmer og formand blev gennemgået og godkendt.
Hans Runekær oplyste at han i samarbejde med Diabetesforeningen på Bornholm forsøger at etablere begyndergolf incl. træning for diabetikere.
Næste møde: Onsdag den 22. februar kl. 19 i Rø Selskabslokaler (generalforsamlingen)


Bestyrelsesmøde den 23. november

Referat:
ad 1: Opfølgning fra sidste møde – referat godkendt, ellers intet.
ad 2: GGK og BGK har indgået en samarbejdsaftale, som også kommer til at berøre os:
– der indføres fælles greenfee takster, 150 kr. i generel greenfee, og 100 kr. i greenfee for medlemmer af NBGK, GGK og BGK ved matcher hos hinanden. Matchfee i NBGK er uændret 50,-
– BGK får udvidet brug af Gary (som GGK er arbejdsgiver for)
– BGK får adgang til Tejn tirsdag eftermiddag
ad 3: økonomisk oversigt pr. 19. nov. og budget for 2017: Det forventede underskud skyldes bestyrelsens beslutning om fri bolde på driving range & fri adgang til Tejn.
ad budget: Budgetforudsætningen er en kontingentstigning på 200 kr.
ad 4: Ny formand og køreplan for dette: Jakob Friis opstiller til formandsposten og deltog i mødet, som han satte sit umiskendelige præg på.
ad 5: Matchprogrammet ‘17 er på plads og lagt i golfbox.
Profil Rejser-serien omfatter 14 matcher (de 4 i BGK). Deltagerne modtager lodder for hver match de stiller op i og for placering i top 3 (3, 2 og 1 lod). Ved sæsonens afslutning trækkes der lod om en rejse med Profil Rejser
ad 6: – Generalforsamlingen forventes afholdt onsdag den 22. februar kl. 19 i Rø Selskabslokaler
– vi spørger Michael Mortensen om han vil fungere som dirigent igen.
– kontingentforhøjelsen skal behandles under punktet fastlæggelse af kontingent.
ad 7: Tiltag i vintertræningscenteret: Søren er i gang med træning/instruktion.
ad 7: klubmestertavlen & hole-in-one tavlen er ikke ajourført i 2016. Shame – and eternal  shame, nothing but shame! (ref. ku’ ikke styre sig, men måtte bare af med et Shakespeare-citat)

Næste møde: onsdag den 1. februar kl. 19 afholdes et eller andet sted som formanden meddeler i mødeindkaldelsen.


Bestyrelsesmøde den 5. oktober

Mødereferat af bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2016

Der var afbud fra Lars og Jørn-Ole. Kjeld havde sagt fra på sidste møde, pga.rejse.

 1. Referat fra sidste møde blev godkendt.
 1. Der arbejdes på at få åbnet Nexøs 4. divisionshold for spillere fra de andre klubber og så vil man fortsætte den gode linje og stemning i elitetruppe, der spiller i 2. division i 2017.
  Klubben har afgivet erklæring om indhentning af børneattest for de få ledere/træner der har med juniorer under 15 år at gøre.
 1. Hans orienterede om begynderarbejdet og kunne oplyse at der har været god tilslutning til mandaggolfen og onsdagstræningen. Ved afslutningen kåres de bedste, mest flittige og den der har fightet bedst. Der er lagt planer og strategi for næste sæson, som også indebærer vintertræning i centeret.
  Under snak om budget for 2017, blev man enige om at fastholde medlemstallet på ca. 310 medlemmer. Man vil foreslå at forhøje kontingentet med kr. 200,- for at bibeholde frie træningsbolde og adgang til vintertræning.
  Det kommunale tilskud forventes uændret og man forventer ikke andre indtægter.
  De administrative udgifter holdes uændret.
  Man vil forhøje de sportslige udgifter med 5-10.000 for at styrke juniortræningen og evt. tiltag i centeret.
  Man regner ikke med tilskud fra matchkassen.
  Der regnes ikke med andre udgifter.
 1. Der er lidt uro i matchudvalget, som tages op og klares på næste matchudvalgsmøde og Carsten har været ude for at skaffe sponsorer og det ser ud til at lykkedes, men det gør planlægningen og samarbejdet med de to andre klubber lidt anspændt, og der skal forhandles for at få matchprogrammet til at gå op, uden at man ødelægger noget for andre. Bl. A. skal man se på BM i slagspil, som kommer i klemme mellem folkemøde og Sct. Hans. Der regnes med at næste sæsons program er klar til næste møde.
 1. Formanden fik til opgave at planlægge generalforsamlingen. Dato, dirigent, beretning, regnskab, budget, forslag, ikke mindst hvem der er på valg, som der skal ses alvorligt på.
 1. Der var ingen emner til formandsposten og man blev enige om at komme på forkant med hvad man gør hvis der ikke kan findes en ny formand. Hvad er scenariet og hvordan takler bestyrelsen det.
 1. Hans havde en plan og ide for bedre brug af træningscenteret med puttekonkurrencer mv. hen over vinteren for at få medlemmerne til Tejn.

Næste møde blev aftalt til den 23. november kl. 19 i træningscenteret i Tejn.


Bestyrelsesmøde den 9. august

til stede: Allan, Andreas, Jørn-Ole, Hans, Lars (ref.); afbud: Kim, Kjeld
dagsorden:
1: opfølgning fra sidste møde
2: økonomi: status
3: opfølgning på retningslinjer for anvendelse af private køretøjer på Old Course for medlemmer og gæster,
behandlet på sidste bestyrelsesmøde
4: orientering om arbejdet i udvalgene: a: matchudvalg,
b: begynder-, junior- og sportsudvalg
5: medhjælperarrangement 4. september
6: har nogen noget nyt om ny formand?
7: evt.
8: næste møde

Referat:
ad 1: intet til referat
ad 2: regnskabet pr. 6. august blev gennemgået og fundet tilfredsstillende.

ad 3: bestyrelsen fastholder beslutningen fra mødet den 17. maj

ad 4: matchudvalget har haft travlt med mange aktiviteter i løbet af sommeren. Næste er klubmesterskaberne 27. og 28. august med fællesspisning. Bestyrelsen diskuterede hole-in-one præmie (hul 4) og enedes om at sætte præmien ned fra 7.000 kr. til et gavekort på 2.000 kr. til shoppen i lyset af det budgetterede underskud
Begynderudvalget: både mandagsgolfen og onsdagstræningen forløber stille og roligt. Med henvisning til DGUs anerkendelse af hcp 72 som et gyldigt hcp, havde Hans op til bestyrelsesmødet foreslået at vi skal give medlemskjort ved hcp 72 i stedet for som nu ved hcp 54. Der var enighed om at ændringen skal iværksættes så hurtigt som muligt.

ad 5: medhjælperarrangementet den 4. september bliver en match efterfulgt af spisning. Allan sender et forslag til deltagerliste ud til bestyrelsens medlemmer, som kan påpege eventuelle mangler.

ad 6: et par mulige emner blev diskuteret
ad 7: intet til referat
ad 7: næste møde: onsdag den 5. oktober kl. 19 på kontoret.


Bestyrelsesmøde i Nordbornholms Golf Klub 17. maj 2016

Referat:
1: opfølgning fra sidste møde – intet til referat.

2: økonomi: Bortset fra posten Kontingenter, der på grund af noget bankbøvl, som der nu er rettet op på, er ca. 315.000 under budget, ser statusregnskabet OK ud.
Takket være forvirring hos Nets, Danske Bank og Sydbank, er ca. 280.000 kroner i
kontingentindbetaling blevet placeret på en ikke-eksisterende konto; Allan har fået redet trådene ud, og pengene kommer rigtigt ind i løbet af den 18. maj; posten kontingent er således reelt ca. 35.000 kroner lavere en forudset i budget ‘16, hvilket svarer til ca. 15 seniormedlemmer
Vi støtter superveteranholdet med 600.- kr for hver af deres turneringsture til Sjælland
Boldpengene betales når kontingenterne er kommet på konto.

Retningslinjer for anvendelse af private køretøjer på Old Course for medlemmer og gæster: Bestyrelsen besluttede at indstille at medlemmer af klubben kan anvende egne, godkendte køretøjer på banen. Klubbens Buggy kan benyttes af medlemmer med mindre den bruges af banen eller er reserveret af et andet medlem (reservation skal ske senest dagen før)

Orientering om arbejdet i udvalgene: match-, begynder-, junior- og sportsudvalg
Matchudvalget er kommet godt i gang: flere nye sponsorer er fundet, og udvalget arbejder med ekstra interne matcher (fx matchen den 17. september med spisning på Nordbornholms Røgeri); udvalget leder stadig efter flere sponsorer.
Begynderudvalget: Hans kunne berette om en god årgang begyndere – af 25 der har været i kontakt med træning/mandagsgolf, er blot fire faldet fra, og de 21 resterende har alle klaret regelprøven. Der skal trækkes lod blandt de 21 om det udloddede golfsæt (se pkt. 6, evt.)
juniorudvalget sender fire juniorer til Junior Stjernegolf på Himmerland Golf & Spa Resort fredag den 3. juni; den 4. juni fungerer de som caddies ved Stjernegolf sammesteds. u-22 er kommet godt i gang med sæsonen i A-rækken.
Sportsudvalget: Kvalifikationsholdet har trukket sig fra turneringen, alle andre hold kører fint i deres turneringer.

5: Mediepolitik: Vi bør gøre mere ud af den personlige kontakt med pressen, som også skal orienteres grundigt på forhånd før matcher og andre arrangementer.

6 Evt.:  Formanden var lykkens gudinde & udtrak begynder Brian Lund som vinder af et golfsæt (se pkt 4 ovenfor). Overrækkelsen finder sted på mandag, Lars fotograferer & sender foto og omtale til pressen.
b: Lars foreslog at bestyrelsen allerede nu begynder arbejdet med at finde kandidater der både kan og vil løfte byrden når Allan trækker sig på den næste generalforsamling – vedtaget
7: næste møde: Tirsdag den 9. august kl. 19 på kontoret.


Bestyrelsesmøde den 21. marts:

Konstituering: (formand: Allan Juhl), næstformand: Andreas Bille Brahe, (kasserer: Jørn Ole Riis), sekretær: Lars Jørgensen. De i parentes viste var ikke på valg og fortsætter deres opgaver. Hans Runekær-Hansen står for begynderene og Kim Sørensen er matchudvalgsformand. Kjeld Nielsen er banekontakt og talsmand for Senior/Veteran golfspillerne +60.
Formanden gennemgik forretningsordenen og nævnte hvilke opgaver bestyrelsen har.
Sæsonopstart med åbningsmatch den 9. april (sammen med Gudhjem GK) og dermed flere præmier og mulighed for at flere kan deltage.
Begyndere: Hans Runekær-Hansen gennemgik planerne for opstarten, hvor der den 6. april er orienteringsaften, den 11. april er første mandagsgolf for de rutinerede+36 spillere. Den 13. april er første fællestræning og i øvrigt kører begyndergolfen som i fjor. Der er pt. kun 5 tilmeldte og derfor arbejder Hans & Lars sammen om en pressemeddelelse til BT om den gratis golfskole. Andreas kommer med et oplæg om anvendelse af facebook til promovering af golfskolen. Andreas tænker videre i baner af en konkurrence på facebook om et gratis års-medlemsskab og et begyndersæt.
Allan orienterede om juniorer og elitearbejdet.
Matchudvalg: Kim Sørensen kunne berette at udvalget er godt i gang med arbejdet og man drøftede en mediepolitik:
NBGK bør arbejde på også at få (omfattende) foromtaler optaget i BT, TV2 og DR – i tillæg til referaterne, som vi kender. Facebook skal indtænkes, Denne uges Bornholm skal indtænkes.
Økonomi: Ingen (nye) tal fra den eksterne bogholder Torben Danielsen, punktet udskudt

Golfbornholm og samarbejdet med BGK:
Allan orienterede
Årets medhjælperdyst afvikles søndag den 4. september fra kl. 12
Evt: Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse at mandagsgolfen skal være forbeholdt medlemmer af NBGK, og man kan ikke efter opstart melde sig ind i Gudhjem GK og så deltage som rutineret +36 spiller i mandagsgolfen året efter.

Næste møde bliver tirsdag den 17. maj kl. 19 i mødelokalet